การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

ผู้แต่ง

  • สุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อารีรัตน์ งามขำ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วนิดา แก้วชะอุ่ม คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

DOI:

https://doi.org/10.14456/jmu.2021.44

คำสำคัญ:

ความคาดหวัง, ประกาศนียบัตรบัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก)

บทคัดย่อ

           การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 โดยความคาดหวังใน 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ เนื้อหาของหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สิ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน-ที่ปรึกษา สวัสดิการ และความคาดหวังภายหลังสำเร็จการศึกษา

           ผลการศึกษา จากข้อมูลที่ได้จากนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คน พบว่ามีความคาดหวังต่อเนื้อหาของหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน สิ่งเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน-ที่ปรึกษา สวัสดิการ และความคาดหวังภายหลังสำเร็จการศึกษา อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ค่าคะแนน 4.11,4.29, 4.32, 4.60, 4.02 และ 4.31 ตามลำดับ

           จากผลลัพธ์การศึกษาหลักสูตรสามารถนำมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการวิจัยรวมถึงสวัสดิการได้สอดคล้องกับความคาดหวังของนักศึกษาของหลักสูตร

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558., สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

ภัศรา อุทธา. (2558). ความคาดหวังและความพึงพอใจในกระบวนการจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานพยาบาล ต่อผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์วารสารศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการสื่อสาร องค์กร, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุดารัตน์ จันทร์พุธ. (2558). ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการภาครัฐและภาคเอกชน, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร. รายงานวิจัย ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมษายน 2551

รัตนา พรมภาพ (2550). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2550

Best, John W. (1981). Research in Education (4thed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-27

ฉบับ

บท

บทความวิจัย