ฐานข้อมูล NewSQL และแนวโน้มการใช้งาน

  • ภูมินทร์ บุญเฮ้า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: ฐานข้อมูล RDBMS (SQL), ฐานข้อมูล NoSQL, ฐานข้อมูล NewSQL

บทคัดย่อ

          ในปัจจุบันเทคโนโลยีของฐานข้อมูลมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่ทำให้เทคโนโลยีของฐานข้อมูลต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดคือ ความต้องการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับการทำงานของแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย ประเภทของข้อมูลที่หลากหลาย การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการขยายฐานข้อมูลในอนาคตหลังจากขึ้นใช้งานแอพพลิเคชั่น

          ความต้องการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นแต่ฐานข้อมูล RDBMS (SQL) หรือฐานข้อมูล NoSQL ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันได้ ทำให้ต้องพัฒนาฐานข้อมูลที่เรียกว่าฐานข้อมูล NewSQL ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งาน การรวมคุณสมบัติที่โดดเด่นของฐานข้อมูล RDBMS (SQL) และฐานข้อมูล NoSQL เข้าด้วยกัน เช่น คุณสมบัติ Relational Databases, Distributed Databases, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (OLAP/OLTP), ACID แต่อย่างไรก็ตามฐานข้อมูล NewSQL ก็ยังแบ่งประเภทออกเป็น Historical, Real-Time, Streaming, และ Timestamp เพื่อการเลือกใช้งานให้เหมาะสมมากที่สุด

          หัวใจสำคัญของการเลือกใช้งานฐานข้อมูลคือ ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและการเลือกใช้งานฐานข้อมูลให้เหมาะสม รวมไปถึงความคุ้มค่าที่จะลงทุน เพราะไม่มีเทคโนโลยีใดที่ไม่มีข้อเสีย จุดอ่อนของ ฐานข้อมูล NewSQL คือข้อมูลกรณีศึกษา (Use Case) และชุมชนของผู้ใช้งาน (Community) มีน้อย ทำให้ผู้ที่จะใช้งานฐานข้อมูล NewSQL ต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของฐานข้อมูลเป็นอย่างดี ดังนั้นองค์กรขนาดใหญ่จะเปลี่ยนรากฐานองค์กรย่อมต้องมีความมั่นใจว่าเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้องและเหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

พลชัย พิทักษานนท์กุล. (2018). ระบบฐานข้อมูล Database System. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2019, จาก http://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานข้อมูล-database-system

Rabi Prasad Padhy. (2018). Google Spanner: A NewSQL Journey or Beginning of the End of the NoSQL Era. [เว็บบล็อก]. เมื่อ 10 มกราคม 2019, จาก https://medium.com/rabiprasadpadhy/google-spanner-a-newsql-journey-or-beginning-of-the-end-of-the-nosql-era-3785be8e5c38

Ahmed Almassabi, Omar Bawazeer and Salahadin Adam. (2018). TOP NEWSQL DATABASESS AND FEATURES CLASSIFICATION. International Journal of Database Management Systems ( IJDMS ) Vol.10, No.2, April 2018. [บทความ]. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2019, จาก http://aircconline.com/ijdms/V10N2/10218ijdms02.pdf

JOHN PIEKOS. (2015). SQL VS. NOSQL VS. NEWSQL: FINDING THE RIGHT SOLUTION. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 01 ตุลาคม 2019, จาก https://dataconomy.com/2015/08/sql-vs-nosql-vs-newsql-finding-the-right-solution/

Admin db-engines.com. (2020). DB-Engines Ranking. [เว็บบล็อก]. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2020, จาก https://db-engines.com/en/ranking
เผยแพร่แล้ว
2021-08-26
ประเภทบทความ
บทความทางวิชาการ