การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดฝุ่น PM 2.5 ด้วยการปลูกพืชพรรณและพื้นที่สีเขียว

ผู้แต่ง

  • ฐาวรี ขันสำโรง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • จุฑามาศ เทพชัยศรี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • สุภกรรณ จันทวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • วัชรินทร์ พอสม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คำสำคัญ:

การปลูกพืชพรรณ, พื้นที่สีเขียว, ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

บทคัดย่อ

             พืชพรรณและพื้นที่สีเขียวในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับการยอมรับมากขึ้นว่า เป็นพื้นฐานด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวเมืองด้วยการช่วยฟอกอากาศให้สะอาดและกำจัดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM2.5 ที่เป็นปัญหาทั่วโลก งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยวิธีปริทัศน์แบบพรรณนาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบำบัดฝุ่น PM2.5 ด้วยพืชพรรณและพื้นที่สีเขียว ประชากรที่ศึกษาคือ งานวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดฝุ่น PM2.5 ด้วยพืชพรรณและพื้นที่สีเขียว ช่วงปี 2555-2565 จำนวน 50 เรื่อง รวบรวมข้อมูลด้วยแบบบันทึก กระบวนการวิจัยประกอบด้วย การรวบรวมและประเมินข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน ผลการวิจัยพบว่า กลไกของพืชพรรณ อาทิ การสังเคราะห์แสง การหายใจ การคายน้ำ การเปิดกว้างของปากใบ และการออกแบบของธรรมชาติที่ทำให้พืชพรรณมีความสามารถดักจับฝุ่น PM2.5 ต่างกัน การปลูกพืชพรรณที่มีใบเล็กหยาบ ใบสาก ใบมีขน ใบรูปหอก/รูปไข่ ช่วยตรึงฝุ่น PM2.5 และฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เถาวัลย์ ไม้เลื้อย สนามหญ้า ช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการวิจัยคือ รัฐควรเพิ่มนโยบายและรณรงค์การบำบัดฝุ่น PM2.5 ด้วยพืชพรรณที่มีศักยภาพดักจับฝุ่นขนาดเล็ก เพิ่มโครงสร้างสีเขียวในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมรวมทั้งภาคครัวเรือนอย่างจริงจังและมีส่วนร่วม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grantza DA, Garnerb JHB, Johnson DW. Ecological effects of PM. Environ Int 2003; 29: 213–39.

วงศกร สุเชาว์อินทร์. PM2.5: ผลกระทบต่อสุขภาพและกลไกการเกิดพิษ [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 8 มิถุนายน 2565]. เข้าถึงได้จาก: https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=638.

Jeong NR, Han SW, Kim JH. Evaluation of vegetation configuration models for managing particulate matter along the urban street environment. Forests 2022; 13(1): 46.

Wang H, Maher AB, Ahmed IA, Davison B. Efficient removal of ultrafine particles from diesel exhaust by selected tree species: implications for roadside planting for improving the quality of urban air. Environ Sci Technol 2019; 53(12): 6906–16.

ธนากร รัตนพันธุ์, มณีรัตน์ องค์วรรณดี, ศิริมา ปัญญาเมธีกุล. การประเมินความสามารถของต้นไม้ประดับในการดักจับอนุภาคขนาดเล็กในอาคาร. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017; 24(3): 69-80.

Singh H, Yadav M, Kumar N, Kumar A, Kumar M. Assessing adaptation and mitigation potential of roadside trees under the influence of vehicular emissions: A case study of Grevillea robusta and Mangifera indica planted in an urban city of India. PLoS One 2020; 15(1): e0227380.

WHO. Urban green spaces: a brief for action. Regional Office for Europe, UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark; 2017.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์; 2543.

นงลักษณ์ วิรัชชัย. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาไทย: การวิเคราะห์อภิมาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ; 2552.

Popek R, Pieniak BF, Chylinski F, Pawelkowicz M, Jan Bobrowicz, Chrzanowska D, et al. Not only trees matter—traffic-related PM accumulation by vegetation of urban forests. Sustainability 2022; 14(5): DOI: 10.3390/su14052973.

Issakhov A, Tursynzhanov A, Abylkassymov A. Numerical study of air pollution exposure in idealized urban street canyons: porous and solid barriers. Urban Clim 2022; 43: 101112.

Chen H, Wang N, Liu Y, Zhang Y, Lu Y, Li X, et al. A green infrastructure planning framework–guidance for priority, hubs and types. Elsevier 2022; 70: 127545.

Wang W, Tian P, Zhang J, Agathokleous E, Xiao L, Koike T, et at. Big data-based urban greenness in Chinese megalopolises and possible contribution to air quality control. Elsevier 2022; 824(10): 153834.

Chen H, Xia DS, Wang B, Liu H, Ma X. Pollution monitoring using the leaf-deposited particulates and magnetism of the leaves of 23 plant species in a semi-arid city, Northwest China. Environ Sci Pollut Res Int 2022; 29(23): 34898-911.

Kumar P, Zavala-Reyes JC, Tomson M, Kalaiarasan G. Understanding the effects of roadside hedges on the horizontal and vertical distributions of air pollutants in street canyons. Elsevier 2022; 158: 106883.

Zafra-Mejía C, Suárez-López J, Rondón-Quintana H. Analysis of particulate matter concentration intercepted by trees of a latin-american megacity. Forests 2021; 12: 723.

Kazi E, Shaikh IY, Tikle S, Beig G, Shaikh V, Kulkarni S, et al. Effect of air pollutants on urban roadside trees in Shivajinagar & Pashan Area, Pune City. ES Food Agrofor 2021; 5: 29-37.

Wróblewska K, Jeong RB. Effectiveness of plants and green infrastructure utilization in ambient particulate matter removal. Environ Sci Eur 2021; 33: 110.

Tomson M, Kumar P, Barwise Y, Perez P, Forehead H, French K, et al. Green infrastructure for air quality improvement in street canyons. Environ Int 2021; 146: 106288.

Abhijith KV, Kuma Pr. Quantifying particulate matter reduction and their deposition on the leaves of green infrastructure. Elsevier 2020; 265: 114884.

Zhang B, Xie Z, She X, Gao J. Quantifying the potential contribution of urban forest to PM2.5 removal in the city of Shanghai, China. Atmosphere 2021; 12: 1171.

Redondo-Bermúdez MDC, Gulenc IT, Cameron RW, Inkson BJ. 'Green barriers' for air pollutant capture: leaf micromorphology as a mechanism to explain plants capacity to capture particulate matter. Environ Pollut 2021; 1(288): 117809.

Vigevani I, Corsini D, Mori J, Pasquinelli A, Gibin M, Comin S, et, al. Particulate pollution capture by seventeen woody species growing in parks or along roads in two european cities. Sustainability 2022; 14: 1113.

Wu J, Luo K, Wang Y, Wang Z. Urban road greenbelt configuration: The perspective of PM2.5 removal and air quality regulation. Elsevier 2021; 157: 106786.

Guo X, Gao Z, Buccolieri R, Zhang M, Shen J. Effect of greening on pollutant dispersion and ventilation at urban street intersections. Elsevier 2021; 203: 108075.

Shrestha S, Baral B, Dhital NB, Yang HH. Assessing air pollution tolerance of plant species in vegetation traffic barriers in Kathmandu Valley, Nepal. Sustain Environ Res 2021; 31: 3.

Pace R, Grote R. Deposition and resuspension mechanisms into and from tree canopies: A study modeling particle removal of conifers and broadleaves in different cities. Front For Glob Change [Internet]. 2020 [Cited 2022 June 8]; 12: Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2020.00026/full

Kwon KJ, Urrintuya O, Kim SY, Yang JC, Sung JW, Park BJ. Removal potential of particulate matter of 12 woody plant species for landscape planting. J People Plants Environ 2020; 23(6): 647-54.

Abhijith KV, Kumar P. Evaluation of respiratory deposition doses in the presence of green infrastructure. Air Qual Atmos hlth 2021; 14: 911–24.

Sarkar BA, Bidroha B, Francesco P, Emily R. Investigating the effect of trees on urban quality in Dublin by combining air monitoring with i-tree eco model. Elsevier 2020; 61.

Ozdemir H. Effect of roadside trees on traffic related particulate pollution. International Conference on Pollution Control & Sustainable Environment. April 25-26, 2016 in Dubai, UAE; 2016.

Wang H, Maher BA, Ahmed IA, Davison B. Efficient removal of ultrafine particles from diesel exhaust by selected tree species: Implications for roadside planting for improving the quality of urban. Air Environ Sci Technol 2019; 53(12): 6906–16.

Mukherjee S, Sarkar P, Roy A. Dust removal capacity of some tree species from ambient air in an indian metropolitan city. Environment Asia 2019; 12(1): 120-6.

Brennan M, Mills G, Ningal T. Topographical structures in planting design of living walls affect their ability to immobilise traffic-based particulate matter. Sci Total Environ 2019; 660: 644-9.

Weerakkody U, Dover JW, Mitchell P, Reiling K. Quantification of the traffic-generated particulate matter capture by plant species in a living wall and evaluation of the important leaf characteristics. Sci Total Environ 2018; 1(635): 1012-24.

Abhijith KV, Kumar P. Field investigations for evaluating green infrastructure effects on air quality in open-road conditions. Elsevier 2019; 201(15): 132-47.

Buccolieri R, Jeanjean A, Gatto E, Leigh RJ. The impact of trees on street ventilation, NOx and PM2.5 concentrations across heights in Marylebone Rd street canyon, central London. Elsevier 2018; 41: 227-41.

Cho MG, Jin EJ, Bae EJ, Lee KS, Moon HS, Huh MR. Absorption ability of particulate matter in leaves of street trees in Jinju City. J Korean Soc People Plants Environ 2017; 20(5): 431-40.

Abhijith KV, Kumar P, Gallagher J, McNabola A, Baldauf R, Pilla F, et, al. Air pollution abatement performances of green infrastructure in open road and built-up street canyon environments – A review. Elsevier 2017; 162: 71-86.

Bodnaruk EW, Kroll CN, Yang Y, Hirabayashi S, Nowak DJ, Endreny TA. Where to plant urban trees? A spatially explicit methodology to explore ecosystem service tradeoffs. Elsevier 2017; 157: 457-67.

Liang D, Ma C, Wang YQ, Wang YJ, Zhao CX. Quantifying PM2.5 capture capability of greening trees based on leaf factors analyzing. Environ Sci Pollut Res 2016; 23: 21176–86.

Ozdemir H. Mitigation impact of roadside trees on fine particle pollution. Sci Total Environ 2019; 1(659): 1176-85.

Selmi W, Weber C, Rivière E, Blonda N, Mehdi L, Nowak D. Air pollution removal by trees in public green spaces in Strasbourg city, France. Environ Sci Pollut Res 2016; 23: 21176–86.

Tong Z, Whitlow TH, MacRae PF, Landers AJ, Harada Y. Quantifying the effect of vegetation on near-road air quality using brief campaigns. Environ Pollut 2015; 201: 141-9.

Abhijith KV, Gokhale S. Passive control potentials of trees and on-street parked cars in reduction of air pollution exposure in urban street canyons. Elsevier 2015; 204: 99-108.

Jin S, Guo J, Wheeler S. Kan L. Evaluation of impacts of trees on PM2.5 dispersion in urban streets. Atmos Environ 2014; 99: 277-87.

Vos PEJ, Maiheu B, Vankerkom J, Janssen S. Improving local air quality in cities: To tree or not to tree?. Environ Pollut 2013; 183: 113-22.

กันติทัต ทับสุวรรณ, ศิรเดช สุริต. การดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กจากควันธูปด้วยพืชในอาคาร. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ 2564; 6(12): 80-94.

วรญา ยุวะสุต. รูปแบบภูมิทัศน์ขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2564.

ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, ประไพ ธุรกิจ. การบำบัดแก๊สเบนซีนโดยใช้ไม้ประดับและวัสดุดูดซับจากพืช. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า; 2559.

เอก เจริญศิลป์, นภัสวัลย์ เกิดนรินทร์. ศึกษาการใช้งานพันธุ์ไม้ช่วยลดมลภาวะทางอากาศเพื่อใช้ในโครงการคอนโดรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563; 2563.

ศิรพงศ์ สุขทวี, อดุลย์ เดชปัดภัย, สุธีระ บุญญาพิทักษ์, นิรัน เปี่ยมใย, หทัยรัตน์ การีเวทย์, อนงค์ ชานะมูล. การศึกษาประสิทธิภาพการลดฝุ่นโดยป่านิเวศ. วารสารสิ่งแวดล้อม 2563; 24(3): 1-9.

นพมาศ ทับแสง. อิทธิพลของพื้นที่สีเขียวที่มีต่อมลภาวะฝุ่นละอองในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนเมืองสมุทรปราการ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2561.

พาสินี สุนากร, องอาจ ถาพรภาษี, พัชริยา บุญกอแก้ว. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการจับฝุ่นละอองของพรรณไม้เลื้อย. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559; 15(2): 175-86.

นฤพร ดวงจันทร์. การใช้ต้นเคราฤาษีตรวจติดตามฝุ่นละอองรอบโรงแยกก๊าซ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2559.

ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรารัตน์ ศรีประพัฒน์. กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษ สู้ฝุ่นจิ๋ว PM2.5. มติชนบทเทคโนโลยีชาวบ้าน 2563; 33(733): 80-1.

Li L, Uyttenhove P, Eetvelde VV. Planning green infrastructure to mitigate urban surface water flooding risk – A methodology to identify priority areas applied in the city of Ghent. Elsevier 2020; 194: 103703.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-09