ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำสำคัญ:

การควบคุม, การบริโภคแอลกอฮอล์, รถแห่ดนตรีสด, กิจกรรมของชุมชน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนอำเภอหนองเรือ อำเภอเมือง และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 420 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า อายุ สถานภาพสมรส ระดับชั้นที่สำเร็จการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเครื่องดื่มสุรา เหล้า เบียร์ จำนวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือน ค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องมีแอลกอฮอล์และดนตรี และค่านิยม ความเชื่อการจัดกิจกรรมรื่นเริงที่ต้องใช้รถแห่ดนตรีสด การขออนุญาตใช้เสียง และการรับรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคแอลกอฮอล์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดของชุมชน จังหวัดขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจพัฒนาเป็นแนวทาง หรือมาตรการที่เข้มงวดในการรควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์ของชุมชนที่ใช้บริการรถแห่ดนตรีสดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

คมชัดลึก. รถแห่แรงโตสวนกระแส รากหญ้าฟุบ [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2563]. เข้าถึงได้จาก:https://www.komchadluek/news/ent/417704.

Bottomline. รถแห่ดนตรีสดจำเลยสังคม? [อินเทอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2563].เข้าถึงได้จาก: https://bottomlineis.co/Entertranment_Live_Music_Car_Effect.

อรทัย วลีวงศ์.แอลกอฮอล์กับปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม (ร่าง 9 พฤษภาคม 2559) [อินเทอร์เน็ต]. 2559 [เข้าถึงเมื่อ 11 มกราคม 2564]. เข้าถึงได้จาก:cas.or.th/wp- content/uploads/2016/05/alh_social_safety_20160512.pdf

World Health Organization. Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; 2018.

ศิราณี ศรีหาภาค, ไพฑูรย์ พรหมเทศ, สุพิศตรา พรหมกูล, แสงดาว จันทร์ดา, น้ำทิพย์ ไพคำนาม, เสกสรรค์ ศรีหาภาค. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรับรู้นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด จังหวัดขอนแก่น. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 2563; 14(35): 362-73.

สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการควบคุมทางสังคม: มิติทางสังคมวิทยาในกระบวนการยุติธรรมชุมชน. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550; 24(1): 18-32.

พัทยา สายหู. กลไกของสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย.รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน พ.ศ.2562 [อินเทอร์เน็ต]. 2562 [เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.stat.bora.dopa.go.th.

Yamane T. Statistics an Introductory Analysis, 2nd ED. New York: Harper and Row; 1967.

เพ็ญพักตร์ ดารากร ณ อยุธยา. ความสำเร็จในการเลิกสุราของผู้ป่วยสุราที่มีโรคร่วมทางจิตเวช. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 2556; 27 (1): 1-15.

รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำปีพ.ศ.2560/ บรรณาธิการ สาวิตรี อั งษณางค์กรชัย พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:สหมิตรพัฒนาการพิมพ์(1992); 2562.

Chansaeng S, Ketrat K, Nan-udon R, Komolmalai W, Soonthorn S, Sutheeprasert T. Factors related to alcohol consumption behavior among secondary school male in NonthaburiProvince. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 2018; 6(2): 197-213.

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล, ธนิษฐา สมัย. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย.วารสารพยาบาลทหารบก 2557; 15(2): 305-11.

ชุติมา บุญกลาง. การศึกษาการดำเนินยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ ระดับชาติในจั งหวัดอำนาจเจริญและศรีสะเกษ. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2561; 7(2): 136-44.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-30