ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดในจังหวัดเลย

ผู้แต่ง

  • นิเทศน์ บุตรเต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, วัณโรคปอด

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบ Cross-sectional analytical study มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด จังหวัดเลย จำนวน 200 คน ทำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างเป็นระบบ (systematic sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบวัดคุณภาพชีวิตฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนาและสถิตอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก  Multiple logistic regression นำเสนอผลการวิเคราะห์ด้วย Adjusted Odd Ratio(ORadj) และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95%CI)

     ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอดในจังหวัดเลยมีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 70.00 รองลงมา ระดับดี ร้อยละ 29.16 และระดับไม่ดี ร้อยละ 0.50 ตามลำดับ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยวัณโรคปอดในจังหวัดเลยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่       การสนับสนุนจากครอบครัวด้านอารมณ์ (ORadj=4.41; 95%CI=1.56-12.43, P-value= 0.005) การสนับสนุนจากครอบครัวด้านทรัพยากร (ORadj=3.36; 95%CI=1.23 -9.21, P-value= 0.018) และการประกอบอาชีพ(ORadj=7.49; 95%CI=2.30 -24.33, P-value= 0.001)

    จากผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรควัณโรคควรกำหนดแนวทางการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัณโรคควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล โดยการเสริมสร้างแรงสนับสนุนจากการครอบครัวเป็นกลไกสำคัญทางสังคมเพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

คำสำคัญ คุณภาพชีวิต วัณโรคปอด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30