ความชุกและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพลัดตกหกล้มของผู้สูงวัยในเขตมหาสารคาม

ผู้แต่ง

  • จตุพร เหลืองอุบล
  • สุมัทนา กลางคาร
  • วรพจน์ พรหมสัตยพจน์

คำสำคัญ:

การพลัดตกหกล้ม, ผู้สูงวัย, ความชุก

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุกและภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องของการพลัดตกหกล้มในตัวอย่างผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนชนบทของจังหวัดมหาสารคาม การศึกษาภาคตัดขวางนี้นำมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการคัดเลือกแบบสุ่มอย่างเป็นระบบ โดยเป็นผู้สูงวัย 1,519 คน อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (อายุมัธยฐาน 59 ปี และ IQR=12) ซึ่งอาศัยอยู่ภายในเขตพื้นที่บริการสุขภาพปฐมภูมิ 10 ตำบลของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ด้วยแบบบันทึกข้อมูลประกอบด้วยลักษณะทางประชากรและสังคม ตัวแปรทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะสุขภาพ และการพลัดตกหกล้มในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา  

ผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 12.1 มีการหกล้มอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นเพศหญิงร้อยละ 15.5 และเพศชายร้อยละ 8.7 ในตัวแบบ binary logistic regression models พบว่าการมีภาวะโรคเรื้อรังตั้งแต่สองโรคขึ้นไป (Adj. OR=2.08, 95%CI=1.304, 3.326, p=0.002) การมีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ (Adj. OR=1.83, 95%CI=1.239, 2.707, p=0.002) ภาวะทุพพลภาพ (Adj. OR=2.04, 95%CI=1.318, 3.150, p=0.001) การสูบบุหรี่ (Adj. OR=4.34, 95%CI=2.732, 6.909, p<0.001) การมีความบกพร่องทางสายตา (Adj. OR=1.81, 95%CI=1.181, 2.788, p=0.007) และการมีปัญหาสุขภาพการนอน (Adj. OR=1.60, 95%CI=1.020, 2.499, p=0.041) เหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การศึกษานี้ได้เน้นให้เห็นว่ามีสัดส่วนของผู้สูงวัยจำนวนมากในชนบทมหาสารคามที่เสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และมีการระบุให้ทราบว่ามีหลายปัจจัยเสี่ยงที่สามารถนำมาช่วยในการออกแบบเชิงกลยุทธ์สำหรับการป้องกันการพลัดตกหกล้ม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, “Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013,” Lancet, vol. 386, pp. 743–800., 2015.

World Health Organization, WHO global report on falls pre- vention in older age, World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2008.

J. Jiang, J. Long, W. Ling, G. Huang, X. Guo, and L. Su, “Incidence of old people in mainland China,” Archives of Gerontology and Geriatrics, vol. 61, no. 2, pp. 10–1016, 10.1016/j.archger.2015.06.003.

J. Stewart Williams, P. Kowal, H. Hestekin et al., “Prevalence, risk factors and disability associated with fall-related injury in older adults in low- and middle-incomecountries: results from the WHO Study on global AGEing and adult health (SAGE),” BMC Medicine, vol. 13, no. 1, 2015.

K. M. Chan, W. S. Pang, C. H. Ee, Y. Y. Ding, and P. Choo, “Epidemiology of Falls among the Elderly Community Dwellers in Singapore,” Singapore Medical Journal, vol. 38, no. 10, pp. 427– 431, 1997.

S. Jitapunkul, M. N. Songkhla, N. Chayovan et al., “Falls and their associated factors: a national survey of the Thai elderly.” Journal of the Medical Association of Thailand = Chotmaihet Th ngphaet, vol. 81, no. 4, pp. 233–242, 1998.

U. Y. Yeong, S. Y. Tan, J. F. Yap, and W. Y. Choo, “Prevalence of falls among community-dwelling elderly and its associated factors: A cross-sectional study in Perak, Malaysia,” Malaysian Family Physician, vol. 11, no. 1, pp. 7–14, 2016.

M. H. Romli, M. P. Tan, L. Mackenzie, M. Lovarini, P. Suttanon, and L. Clemson, “Falls amongst older people in Southeast Asia: a scoping review,” Public Health, vol. 145, pp. 96–112, 2017.

L. Z. Rubenstein, “Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies for prevention,” Age and Ageing, vol. 35, supplement 2, pp. ii37–ii41, 2006.

S. A. D’souza, A. Shringarpure, and J. Karol, “Circumstances and consequences of falls in Indian older adults,” Indian Journal of Occupational Therapy, vol. 40, no. 1, pp. 3–11, 2008.

J. S. Schiller, E. A. Kramarow, and A. N. Dey, “Fall injury episodes among noninstitutionalized older adults: United States, 2001-2003.,” Advance Data Reports, no. 392, pp. 1–16, 2007.

R. J. Mitchell, W. L. Watson, A. Milat, A. Z. Chung, and S. Lord, “Health and lifestyle risk factors for falls in a large population- based sample of older people in Australia,” Journal of Safety Research, vol. 45, pp. 7–13, 2013.

C. R. Gale, C. Cooper, and A. Aihie Sayer, “Prevalence and risk factors for falls in older men and women: Th English Longitudinal Study of Ageing,” Age and Ageing, vol. 45, no. 6, pp. 789–794, 2016.

D. Zhang, Y. He, M. Liu et al., “Study on incidence and risk factors of the elderly in a rural community in Beijing,” Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi, vol. 37, no. 5, pp. 624–628, 2016.

M. T. Chang, “Risk factors for falls among seniors: implications of gender,” American Journal of Epidemiology, vol. 181, no. 7, pp. 521-31, 2015.

C. Mancini, D. Williamson, N. Binkin, and F. Michieletto, “De Giacomi GV; di Lavoro Studio Argento. Epidemiology of falls among the elderly,” Ig Sanita Pubbl, vol. 61, no. 2, pp. 117-32, 2005.

L. Walther, J. Kleeberg, G. Rejmanowski et al., “Stu¨rze und Sturzrisikofaktoren,” HNO, vol. 60, no. 5, pp. 446–456, 2012.

C. Lukaszyk, L. Harvey, C. Sherrington et al., “Risk factors, incidence, consequences and prevention strategies for falls and fall-injury within older indigenous populations: a systematic review,” Australian and New Zealand Journal of Public Health, vol. 40, no. 6, pp. 564–568, 2016.

M. T. Do, V. C. Chang, N. Kuran, and W. Thompson, “Fall- related injuries among Canadian seniors, 2005–2013: an analysis of the Canadian Community Health Survey,” Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada, vol. 35, no. 7, pp. 99– 108, 2015.

J. Ren, A. Waclawczyk, D. Hartfield et al., “Analysis of Fall Injuries by Body Mass Index,” Southern Medical Journal, vol. 107, no. 5, pp. 294–300, 2014.

J. Strauss, F. Witoelar, and B. Sikoki, Th Fift Wave of the Indonesia Family Life Survey (IFLS5): Overview and Field Report, vol. 1, RAND Corporation, 2016.

C. P. Wen, T. Y. David Cheng, S. P. Tsai et al., “Are Asians at greater mortality risks for being overweight than Caucasians? Redefi g obesity for Asians,” Public Health Nutrition, vol. 12, no. 4, pp. 497–506, 2009.

C. L. Craig, A. L. Marshall, and M. Sjo¨stro¨m, “International physical activity questionnaire: 12-country reliability and valid- ity,” Medicine & Science in Sports & Exercise, vol. 35, no. 8, pp. 1381–1395, 2003.

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), “IPAQ Scoring Protocol,” https://sites.google.com/site/theipaq/.

S. Katz, A. B. Ford, R. W. Moskowitz, B. A. Jackson, and M. W. Jaffe, “Studies of illness in the aged. The index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function,” Journal of the American Medical Association, vol. 185, pp. 914– 919, 1963.

M. P. Lawton and E. M. Brody, “Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living,” Th Gerontologist, vol. 9, no. 3, pp. 179–186, 1969.

E. M. Andresen, J. A. Malmgren, W. B. Carter, and D. L. Patrick, “Screening for depression in well older adults: evaluation of a short form of the CES-D (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale),” American Journal of Preventive Medicine, vol. 10, no. 2, pp. 77–84, 1994.

L. Yu, D. J. Buysse, A. Germain et al., “Development of short forms from the PROMIS sleep disturbance and Sleep-Related Impairment item banks,” Behavioral Sleep Medicine, vol. 10, no. 1, pp. 6–24, 2011.

D. J. Buysse, L. Yu, D. E. Moul et al., “Development and validation of patient-reported outcome measures for sleep disturbance and sleep-related impairments,” SLEEP, vol. 33, no. 6, pp. 781–792, 2010.

A. J. Cruz-Jentoft, J. P. Baeyens, J. M. Bauer et al., “Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis,” Age and Ageing, vol. 39, no. 4, Article ID afq034, pp. 412–423, 2010.

J. A. Stevens and E. D. Sogolow, “Gender differences for non- fatal unintentional fall related injuries among older adults,” Injury Prevention, vol. 11, no. 2, pp. 115–119, 2005.

P. E. Chiarelli, L. A. Mackenzie, and P. G. Osmotherly, “Urinary incontinence is associated with an increase in falls: a systematic review,” Australian Journal of Physiotherapy, vol. 55, no. 2, pp. 89–95, 2009.

C. H. Orces, “Prevalence and determinants of falls among older adults in Ecuador: an analysis of the SABE I survey,” Current Gerontology and Geriatrics Research, vol. 2013, Article ID 495468, 7 pages, 2013.

S. R. Lord, S. T. Smith, and J. C. Menant, “Vision and Falls in Older People: Risk Factors and Intervention Strategies,” Clinics in Geriatric Medicine, vol. 26, no. 4, pp. 569–581, 2010.

A. Iaboni and A. J. Flint, “The complex interplay of depression and falls in older adults: A clinical review,” Th American Journal of Geriatric Psychiatry, vol. 21, no. 5, pp. 484–492, 2013.

A. Biderman, J. Cwikel, A. V. Fried, and D. Galinsky, “Depres- sion and falls among community dwelling elderly people: a search for common risk factors,” Journal of Epidemiology and Community Health, vol. 56, no. 8, pp. 631–636, 2002.

Wu T. Y., Chie W. C., Yang R. S., Kuo K. L., Wong W. K., Liaw C. K. Risk factors for single and recurrent falls: a prospective study of falls in community dwelling seniors without cognitive impairment. Preventive Medicine, 2013;5: 511-17.

Ibrahim, A., Singh, D. K. A., Shahar, S.,Omar, M.A. Timed up and go test combined with self-rated multifactorial questionnaire on falls risk and sociodemographic factors predicts falls among community-dwelling older adults better than the timed up and go test on its own. Journal of Multidisciplinary Healthcare 2017;10:409-16. doi:10.2147/JMDH.

Assantachai, P., Praditsuwan, R., Chatthanawaree, W., Pisalsarakij, D., Thamlikitkul, V. Risk factors for falls in the Thai elderly in an urban community. Journal of the Medical Association of Thailand 2003; 86: 124-30.

Chantanachai, T., Pichaiyongwongdee, S., Jalayondeja, C. Fall prediction in Thai elderly with timed up and go and tandem walk test: a cross-sectional study. Journal of the Medical Association of Thailand 2014;97:21-25.

Gillespie, L. D., Robertson, M. C., Gillespie, W. J., Sherrington, C., Gates, S., Clemson, L. M.,et al. Interventions for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Review 2012; cd007146. doi: 10.1002/14651858.CD007146.

Han, B. H., Ferris, R.,Blaum, C. Exploring ethnic and racial differences in falls among older adults. Journal of Community Health 2014; 39:1241-47. doi: 10.1007/s10900-014-9852-8.

Garcia, P. A., Dias, J. M., Silva, S. L.,Dias, R. C. Prospective monitoring and self-report of

previous falls among older women at high risk of falls and fractures: a study of comparison and agreement. Brazilian Journal of Physical Therapy 2015;19: 218-26. doi: 10.1590/bjptbf.2014.0095.

Beauchet, O., Fantino, B., Allali, G., Muir, S. W., Montero-Odasso, M., Annweiler, C. Timed Up and Go test and risk of falls in older adults: a systematic review. Journal of nutrition, health & aging 2011;15:933-938.

Phongphanngam, S., Lach, H. Prevalence and Correlates of fear of falling in Thai older adults. The Gerontologist 2015;55:221-22.

Thiamwong, L., Suwanno, J. Fear of falling and related factors in a community-based study of people 60 years and older in Thailand. International Journal of Gerontology 2017;11:80-84.

Hill, K., Suttanon, P., Lin, S., Tsang, W. N. W., Ashari, A., Hamid, T. A. A.,et al. What works in falls prevention in Asia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. BioMed Central Geriatrics 2018;18:3. doi: 10.1186/s12877-017-0683-1.

Outayanik, B., Seabra, A., Rosenberg, E. Effects of a physical activity intervention program on nutritional status and health-related physical fitness of Thai older adults in Bangkok Metropolitan Area, Thailand. American Journal of Sports Science. 2018; 6: 12-19.

Suttanon, P., Piriyaprasarth, P., Krootnark, K., Aranyavalai, T. Effectiveness of falls prevention intervention programme in community-dwelling older people in Thailand: Randomized controlled trial. Hong Kong Physiotherapy Journal 2018;38:1-11.

Supa pengpid, Karl Peltzer. Prevalence and Risk Factors Associated with Injurious Falls among Community-Dwelling Older Adults in Indonesia, Hindawi. Current Gerontology and Geriatrics Research [Internet]. 2018 [cited 2020 Feb 6];8. Available from: https://doi.org/10.1155/2018/5964305

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30