คุณภาพระบบเฝ้าระวังของการรายงานอาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • วนิดา สายรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

คำสำคัญ:

คำสำคัญ: อาการภายหลังสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค, รง506, รายงาน AEFI1

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาคุณภาพระบบรายงาน AEFI ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลย้อนหลังจากบัตรรายงาน 506 และแบบรายงาน AEFI1 เปรียบเทียบกับเวชระเบียนของผู้ป่วย AEFI ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2560 จำนวน 189 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยทบทวนเวชระเบียนทั้งหมดจำนวน 7,314 ราย มีผู้ป่วยที่เข้าตามนิยาม AEFI ทั้งหมด 189 ราย (ร้อยละ 2.6) ทั้งนี้ผู้ป่วยถูกรายงานเข้าระบบเฝ้าระวัง รง.506 จำนวน 72/189 ราย มีความครบถ้วนของการรายงาน ร้อยละ 38.1(95% CI =31.1 % - 45.4 %) ผู้ป่วย AEFI ทุกรายรายงานถูกต้องตามนิยาม และตัวแปรที่สำคัญรายงานได้ถูกต้อง ได้แก่ รายงานเชื้อชาติ ถูกต้องร้อยละ 100 เพศ และ อายุ ร้อยละ 97.2 ส่วนตัวแปรที่มีความถูกต้องของข้อมูลค่อนข้างน้อย ได้แก่ ผลการรักษา ร้อยละ 40.3 การวินิจฉัย ร้อยละ 69.4 และวันเริ่มป่วย ร้อยละ 75.0 เมื่อพิจารณาความทันเวลาในการรายงานพบว่า ส่วนใหญ่ส่งทันเวลาภายใน 3 วัน จำนวน 70 ราย (ร้อยละ 97.2) ส่งภายใน 4–7 วัน จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 2.8)

สรุปผลการศึกษา ความครบถ้วนของการรายงานผู้ป่วยในรายงาน 506 อยู่ในระดับต่ำ ส่วนรายงาน AEFI1 อยู่ในระดับดี ดังนั้นควรมีการติดตามให้มีการรายงาน AEFI ทั้งรายงาน 506 และรายงาน AEFI1 ให้ตรงกัน รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเวชระเบียนในโรงพยาบาลและข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในรายงาน AEFI1 เพื่อเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง AEFI ได้ดียิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-05-13