Prevalence and factors associated with chronic kidney disease among patients with Type 2 diabetes millitus in the community medical unit Khon Kaen province.

Main Article Content

ณิชชาภัทร ร ยอดแคล้ว
พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

Abstract

This was a cross-sectional, descriptive and analytical research study, using unmatched case-control to investigate the prevalence and factors associated with chronic kidney disease in type 2 diabetic patients treated at community health centers in the Khon Kaen province from 1 October 2016 to 30 September 2017. There were 358 participants in this study. Data was collected by means of structured interviews and the copying of data from medical records. Descriptive statistics were frequency, percentage, median, standard deviation, and multivariate analysis. Multiple logistic regression was employed to examine the correlation with adjusted odds ratio (ORadj) and a 95% confidence interval. 


The study found that 3,453 diabetic patients were diagnosed with chronic kidney disease (eGFR <60 ml/min/1.73 m2 for 3 consecutive months). Five hundred fifty-seven patients had a prevalence rate of 161.31 per 1,000 diabetic patients. The study divided the stages of chronic kidney disease as follows: stage 3 had a prevalence rate of 123.66 per 1,000 diabetic patients, stage 4 includeda prevalence rate of 26.64 per 1,000 diabetic patients and stage 5 showed a prevalence of 11.00 per 1,000 diabetic patients. The factors significantly associated (p<0.05)with chronic kidney disease in Type 2 diabetic patients, who had been admitted to the community health centers in Khon Kaen, included the following 1) over 70 years of age (ORadj=5.00, 95%CI=2.43-10.29) 2) a family history of chronic kidney disease (ORadj=28.87, 95%CI=11.54-72.22) 3)  moderate to poor eating behaviors (ORadj=10.96, 95%CI=4.82-24.93) 4) moderate to poor emotional behaviors (ORadj=8.82, 95%CI=4.17-18.6) and 5) hypertension (ORadj=2.80, 95%CI=1.05-7.47).


      The results showed that the diabetic patients had exhibited poor healthcare behaviors. Therefore, local public health centers should provide patients with pro-active public services, screenings, and regular follow-ups to check on the severity of the disease in order to diagnose, provide appropriate care, and to prevent serious complications. These steps should especially be carried out for people who have a family history of chronic kidney disease. Moreover, training should be provided to patients with diabetes and to their caregivers on how to correctly read nutritional labels so that they can better understand the proper amount of nutrients (i.e., fats, proteins, carbohydrates, vitamins, iron, and sodium, etc.), which should be consumed daily. In addition, there should be activities which encourage changes in individual or group eating habits, particularly in the areas of salty foods, exercise, and emotions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ร ยอดแคล้วณ, ศุกรเวทย์ศิริพ. Prevalence and factors associated with chronic kidney disease among patients with Type 2 diabetes millitus in the community medical unit Khon Kaen province. jdpc7kk [Internet]. 2019Aug.30 [cited 2020Oct.26];26(2):24-5. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/212897
Section
Research Article

References

1. สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หจก.อรุณการพิมพ์; 2557.

2. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมป์ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560. พิมพ์ครั้งที่ 3. ปทุมธานี: บริษัท ร่มเย็น มีเดีย จำกัด; 2560.

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ (ครั้งต่อคนต่อปี)รายเดือน [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 6 ก.ย.2560]. เข้าถึงได้จากhttp://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports /report.php?source=formated/opd.php&cat_id=9d8c311d6336373d40437c4423508cad&id=92a705c26f22754d7462e9f742436b6f.

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม Stage [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 6 ก.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก http://kkn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php? source=pformated/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=5d523ced4c9569123109fa6f4071d35f

5. Schlesselman JJ & Stolley PD. Case-control studies design, conduct, analysis. New York: Oxford University Press; 1982.

6. ทักษพร ฝอดสูงเนิน. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ. [วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2560.

7. Hsieh FY, Bloch DA, Larsen MD. A simple
method of sample size calculation for linear and logistic regression. Statistics in Medicine. 1998; 17(14): 1623-1634.

8. Ingsathit A, Thakkinstian A, Chaiprasert A, Sangthawan P, Gojaseni P, Kiattisunthorn K, et al. Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in the Thai adult population : Thai SEEK study. Nephrol Dial Transplant 2010; 25(5): 1567–1575.

9. Süleymanlar G, Utaş C, Arinsoy T, Ateş K, Aletun B, Altiparmark MR, et al.A population-based survey of Chronic Renal Disease In Turkey-the CREDIT study. Nephrol Dial Transplant 2011; 26(6): 1862–71.

10. สังคม ศุภรัตนกุล. แบบแผนครอบครัวในการชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. วารสารกรมควบคุมโรค 2561; 44(1): 92-101.

11. มณีรัตน์ จิรัปปภา. การชะลอไตเสื่อมจากวัยผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูงอายุ. วารสารวิทยาลัยบรมราชชนนี นครราชสีมา 2557; 20(2): 5-16.

12. กมลวรรณ สาระ, สมชาย สุริยะไกร,จุไรรัตน์ ทุมนันท์. ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดไตวายเรื้อรังระยะที่ 3-5 ในโรงพยาบาลตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 11 ก.ย. 2560]. เข้าถึงได้จาก https://gsbooks.gs. kku. ac.th /59/ingrc2016/pdf/MMP22.pdf

13. Ong-ajyooth L, Vareesangthip K, Khonputsa P & Aekplakorn W. Prevalence of chronic kidney disease in Thai adult : a national health survey. BMC Nephrology 2009; 10(35): 1-6.

14. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. How does high blood pressure affect the kidneys [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 20 พ.ย.2561]. เข้าถึงได้จาก https://www.niddk .nih.gov/health-information/kidney-disease/high-blood-pressure.

15. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร สำรวจพฤติการณ์รมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ
ประชากร พ.ศ.2560 [ออนไลน์]. [เข้าถึงเมื่อ 6 ม.ค. 2562]. เข้าถึงได้จากhttp://www.nso.go.th/sites/
2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาสุขภาพ/พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา/ 2560/บทสรุปผู้บริหาร_smoke60.pdf

16. อัญฐิริมา พิสัยพันธ์, จรรยา ภัทรอาชาชัย, กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์. ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ใหญ่. ธรรมศาสตร์เวชสาร 2556; 13(3): 352-360.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2