Feasibility of public private partnerships in healthcare investment: lessons learned from Thailand

Main Article Content

พรทิพย์ ศิริภานุมาศ

Abstract

The objective of this research was to study the feasibility of public private partnerships (PPPs) in healthcare investment and to provide policy and operation recommendations under the Private Investment in State Undertaking (PISU) Act 2013. The process of this qualitative research included documentary analysis of PPPs and in-depth interview of 10 executives who directly involved in healthcare PPPs, selected by purposive sampling method. Research tools included an information record form and in-depth interview guide. Content analysis of factors was performed by categorization. The results are as follows. 


The internal strength factors were PPPs policy of the Ministry of Public Health, work process, expert teams, and personnel commitment while the weaknesses identified were feasibility analysis, coordination with experts, knowledge and understanding of PPP process of personnel. 


The result from the study of the feasibility of PPPs in health care investment by Asian Development Bank (ADB) found that 3 out of 7 projects were identified as PPPs feasible and could generate the return. These projects should be managed to ensure continuous cooperation between public and private sectors in the future.


Lessons learned from the feasibility of PPPs in healthcare investment in Thailand indicated that the successful factors included the clarity and continuity of government policy, announcements, guidelines, and Public Private Partnership Strategic Plan 2017-2021 (B.E. 2560 - 2564). Moreover, the Ministry of Public Health endorsed PPPs policy and provided guidelines. Executives had a strong policy to promote and support PPPs under the strategic plan. There was cooperation among internal and external organizations. The study found that PPPs had a slow progress. Therefore, the Ministry of Public Health needs to set a goal, strategy and timelines as well as measuring tools to achieving the goal. There should be experts in project design and creativity, business development, capital and investment management, Return on Investment (ROI) analysis, Net Present Value (NPV) analysis, Internal Rate of Return (IRR) analysis. So human capacity on PPPs should be developed. An agency or transection mechanism should be created to make PPPs in healthcare investment an option in developing healthcare services in Thailand in the long run.  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศิริภานุมาศพ. Feasibility of public private partnerships in healthcare investment: lessons learned from Thailand. jdpc7kk [Internet]. 2019May3 [cited 2020Jun.7];26(1):109-1. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187327
Section
Research Article

References

1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ. รายการโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 – 2562. [ออนไลน์ ]. [เข้าถึงเมื่อ 9 ธันวาคม 2560] เข้าถึงได้จาก http://www.ppp.sepo.go.th/ppp/events/events2.php?id=29

2. กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง.พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 13 ตอน 31 ก.[ออนไลน์ ]. [เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2561] เข้าถึงได้จาก http://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc4/PPP/PPP56.pdf

3. กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอน 74 ก.[ออนไลน์ ]. [เข้าถึงเมื่อ 17 มกราคม 2561] เข้าถึงได้จาก http://www.mof.go.th/home/projectM/accmaster/doc4/PPP/PPP56.pdf

4. ธนาคารพัฒนาเอเชีย(ADB). รายงานยุทธศาสตร์หุ้นส่วนการพัฒนาระดับประเทศระหว่างประเทศและธนาคารพัฒนาเอเชีย ประเทศไทย 2556-2559,2560.

5. Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook. Manila: ADB,2008:13-14

6. กิตติ ทรัพย์ประสม. การศึกษารูปแบบการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(Public-Private Partnership: PPP) สำหรับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก: รายงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15. สถาบันประปกเกล้า,2559.

7. ทวีเกียรติ เจนประจักษ์.นโยบายและรูปแบบการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทย: กรณีศึกษาตัวแบบของสวิตเซอร์แลนด์.รายงานการศึกษาส่วนบุคคลหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ,2557.

8. The Department of Transporttation (USDT) The United States. User guidebook on implementing public-private partnership for transportation infrastructure project in the United States. Final Report. Arlington,VirginiaAecom Consult,2007.

9. Waddock S.A. Development of public-private partnerships : An empirical and conceptual study. Boston :University,Boston,1985.

10. กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา.การบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชน.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2557.

11. Cheung E, Chan A, Lam P, Chan D, Yongjian K. A Comparative Study of Critical Success Factors for Public Private Partnerships (PPP) between Mainland China and the Hong Kong Special. Administrative Region 2012; 30(1) : 647-666.

12. เพ็ญแข ลาภยิ่ง.ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในระบบสุขภาพ:แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ต่างประเทศ. สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)เพื่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). 2552.

13. จุไรลักษณ์ เอี้ยวพันธ์ และสาวิตรี วาระคำ.การวิเคราะห์การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน(Public Private Partnership : PPP).สำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ฉบับที่ 3/2559. 2559.