The Prevalence and Severity of Occupational Diseases among Field Crop Farmers in Nongbualamphu Province

Main Article Content

สุนิสา ชายเกลี้ยง
สัญญา พึงสร้างแป้น
พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ

Abstract

Background and Objective: Diseases caused by working hazards among farmers have not been studied and reported as either crop agriculture or type of plantation. The objectives of this study were to investigate the prevalence rate and case fatality rate of occupational diseases among field crop farmers. The results would be useful for further investigation and diseases surveillance program.


Methods: This retrospective (descriptive) study used farmer database of the Office of Agriculture and Cooperatives Nongbualamphu Province and Health Database 43 File from 2012 to 2016 of the Nongbualamphu Provincial Health Office. The prevalence rate and severity (case fatality rate) of occupational diseases from ICD10 classification among crop farmers were analyses.


Results: From 2012 to 2016, there were 25,523 field crop farmers from Nongbualamphu database. Among those crop farmers who had visited health care services, the highest prevalence of illnesses was musculoskeletal disorders (MSDs) indicated at 21.73%, followed by physical hazards caused diseases (5.15%) and skin disease (1.51%), respectively. The most common diseases were low back pain, unconscious caused by heat and inflammatory of muscular cell tissues which were predominantly found in sugar cane planting farmers. The highest case fatality rate was from pesticide poisoning (8.51%), followed by infectious diseases (6.11%) and pulmonary and respiratory diseases (2.83%), respectively.


Conclusions: This study found that pesticide poisoning and musculoskeletal disorders are serious health problem among crop farmers, particularly, from sugar cane plantation. Therefore, the findings are very useful to make awareness for active surveillance program of these disease groups. Health risk assessment and database development should be promoted for long term surveillance program among crop farmers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ชายเกลี้ยงส, พึงสร้างแป้นส, ศุกรเวทย์ศิริพ. The Prevalence and Severity of Occupational Diseases among Field Crop Farmers in Nongbualamphu Province. jdpc7kk [Internet]. 2019May3 [cited 2020Oct.28];26(1):ึ77-86. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187273
Section
Research Article

References

1. พันธ์เทพ เพชรผึ้ง. ผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้พาราควอตและแนวทางจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วารสารเภสัชกรรมไทย 2558; 7(2): 250-8.

2. นิภาพร ศรีวงศ์, อุไรวรรณ อินทร์ม่วง. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น 2556; 6(2): 14-22.

3. จีระนันท์ จะเกร็ง. ผลกระทบต่อสุขภาพทางกายจากการสัมผัสพลังงานความร้อนขณะทํางานในกลุ่มคน ทํานาเกลือจังหวัดสมุทรสงคราม [วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2553.

4. Tangkanakul W, Smits HL, Jatanasen S, Ashford DA. Leptospirosis: an emerging health problem in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005; 36(2): 281-8.

5. Panaphut T, Domrongkitchaiporn S, Thinkamrop B. Prognostic factors of death in leptospirosis: a prospective cohort study in Khon Kaen, Thailand. Int J Infect Dis. 2002; 6(1): 52-9.

6. ดาริกา วอทอง, เนสินี ไชยเอีย, วัชรา บุญสวัสดิ์. ลักษณะอาชีพและปัจจัยกระตุ้นการเกิดโรคหืดของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการคลินิกโรคหืดในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น. ศรีนครินทร์เวชสาร 2557; 29(3): 223-30.

7. วไลพร พราหมณ์ชู, สีลม แจ่มอุลิตรัตน์, ศรายุทธ ลูเซียนกีเตอร์. เปรียบเทียบอาการและหน้าที่การทำงานของปอดในคนงานเผาถ่านและเกษตรกรสวนยาง. สงขลานครินทร์เชสาร 2553; 28(2): 61-7.
8. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ, วรรณภา อิชิดะ, ทวีศักดิ์ ปัดเต. พฤติกรรมเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของเกษตรกรทำนา. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556; 6(2): 4-12.

9. นภมณ ยํารวง, พัชรพร สุคนธสรรพ์. พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานและภาวะสุขภาพของเกษตรกรชาวนา ในจังหวัดเชียงราย. วารสารพยาบาลทหารบก 2559; 17(2): 163-74.

10. สำนักเศรษฐกิจการเกษตร. ปริมาณการนำเข้าสารเคมีทางการเกษตร ปี 2553-2558. [ออนไลน์] 2558. [เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2559] จาก http://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=13577

11. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู. สถิติการเจ็บป่วยของประชากรจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2555-2559. [ออนไลน์] 2559. [เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2559] เข้าถึงได้จาก http://nbdatacenter.moph.go.th/jdatacenter/ indexReport.php

12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู. รายงานการเจ็บป่วยจากสารเคมีภาคเกษตรกรรม. [ออนไลน์] 2556. [เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2559] เข้าถึงได้จาก http://nbdatacenter.moph.go.th/jdatacenter/indexReport.php

13. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. โครงการศึกษาระบบข้อมูลทางด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2557 [ออนไลน์] 2557. [เข้าถึงเมื่อ 2 ตุลาคม 2559] เข้าถึงได้จาก http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2938?show=full

14. Phajan T, Nilvarangkul K, Settheetham D, Laohasiriwong W. Work-related musculoskeletal disorders among sugarcane farmers in north-eastern Thailand. Asia Pac J Public Health 2014 May; 26(3): 320-7.

15. ยุพิน พันธ์ชมภู, อุไรวรรณ อินทร์ม่วง. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของเกษตรปลูกแตงโม อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555; 5(2): 73-7.

16. กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. ความร้อนกับการทำงาน. [ออนไลน์]. 2560. [เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560] เข้าถึงได้จาก http://www.oshthai.org/dex.php?option=com_content&view=article

17. สุนิสา ชายเกลี้ยง, สายชล แปรงกระโทก. การประเมินทางชีวภาพด้านความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา: กรณีศึกษาตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา. ศรีนครินทร์เวชสาร 2556; 28(3): 382-9.

18. Tangkanakul W, Smits HL, Jatanasen S, Ashford DA. Leptospirosis: an emerging health problem in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2005; 36(2): 281-8.

Most read articles by the same author(s)