Participatory Public Policy Development for Alcohol Consumption Control in a Community Area Near a School

Main Article Content

ภานรินทร์ ณัฏฐากรกุล
อดิศร วงศ์คงเดช
กฤษณ์ ขุนลึก

Abstract

Abstract


This is an action research aimed to develop healthy public policy for adolescents alcohol consumption control in a community area near a school. This research applied participatory healthy public policy process and action research. Qualitative and quantitative data were collected by questionnaires, interviews, and focus group discussion from 30 target people involved and stakeholders. An analysis has been completed by descriptive statistics: frequency pecentage, mean, and standard deviation. The qualitative data is verified by content analysis.


The findings showed that the participatory public policy process was composed of 6 steps; (1) Approach (2) Assessment (3) Agencies collaboration (4) Assembly (5) Action and (6) Appraisal. The implementation of public policy model resulted in 9 alcohol-restricted policy has supported community to move forwards, especially in representative adolescents cognition. Ultimately, it improved their behaviors and encouraged community positive attitude towards adolescents.


The key success factors of this public policy were clear and cogent target through participation in the community forum and understanding the problem responsibly had given a creative conscience and awareness by valuing concrete active process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ณัฏฐากรกุลภ, วงศ์คงเดชอ, ขุนลึกก. Participatory Public Policy Development for Alcohol Consumption Control in a Community Area Near a School. jdpc7kk [Internet]. 2019May3 [cited 2020Jun.7];26(1):27-4. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jdpc7kk/article/view/187264
Section
Research Article

References

เอกสารอ้างอิง
1. ทักษพล ธรรมรังสี. สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยปี 2556. นนทบุรี : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา; 2556.

2. วิทยา บูรณศิริ. จากแผนยุทธศาสตร์ระดับโลกสู่การปฏิบัติระดับชาติและท้องถิ่น. การประชุมนโยบายแอลกอฮอล์ระดับโลก 13-15 ก.พ. 2555 (Global Alcohol Policy Conference : GAPC).กรุงเทพฯ : เมืองทองธานี; 2555.

3. เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู, ณัฐ ธารพานิช, กิจวัตร ทาเจริญ, สุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์, นพพดล วิทย์วรพงศ์.เหล้า/ความจริง : รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทยประจำปีพ.ศ. 2558. รายงานวิจัยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. กรุงเทพฯ :ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์; 2558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์.โครงการ “คนดี สุขภาพดี รายได้ดี”.แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ปี 2555-2558 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์; 2558.
(เอกสารอัดสำเนา).

5. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. สรุปผลที่สำคัญการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ; 2558.

6. สุรศักดิ์ ไชยสงค์, กัณณพนต์ ภักดีเศรษฐกุล,ทักษพล ธรรมรังสี.รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ. 2554 . นนทบุรี : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; 2556.

7. ไชยา เวียงนนท์. โครงการกาฬสินธุ์เมืองต้นแบบแห่งสุขภาพก้าวสู่เมืองแห่งสุขภาวะ.กาฬสินธุ์ : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน; 2556.

8. ประเวศ วะสี. การปฏิวัติเงียบ:การปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. นนทบุรี: สำนักปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ; 2546.
9. Smith, William E. The AIC model: Concepts and practice. Washington, D.C.: ODII; 1991.

10. สุวรรณา เชียงขุนทด, ชนิดา มัททวางกูร, กุลธิดา จันทร์เจริญ, เนตร หงษ์ไกรเลิศ, นารี รมย์นุกูล, ฐิติมา อุดมศรี, สมหญิง เหง้ามูล. ความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ. รายงานการวิจัยศูนย์วิจัยสนับสนุนชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.);2556.

11. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า, วิรุณ ตั้งเจริญ, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, วิชัย วงษ์ใหญ่. การมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนลาดพร้าว. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 2556; 14 (2): 1-23.

Most read articles by the same author(s)