ปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตราย จากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ายืด บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม

ผู้แต่ง

  • อังคณา วงศ์บุตร Bankhwao District Public Health Offce
  • อนงค์ หาญสกุล Bankhwao District Public Health Offce

คำสำคัญ:

การรับรู้ด้านสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกัน, อันตรายจากการประกอบอาชีพ, แรงงานนอกระบบ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ายืด

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพของแรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บผ้ายืด กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกแบบเจาะจงจากแรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บผ้ายืด บ้านโนนโพธิ์ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 357 คน การเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของอัลฟา ครอนบาคซ์ มีค่าเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป หาค่าจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผลการศึกษาพบว่า แรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บผ้ายืด มีระดับการรับรู้ด้านสุขภาพทั้งรายด้านและภาพรวม
ระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า การรับรู้เกี่ยวกับโอกาสเสี่ยงของโรคหรือการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ (X1) (mean difference=0.18, 95%CI: 0.07-0.29, p-value=0.001) การรับรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรคหรือการเจ็บป่วยจากการประกอบอาชีพ (X2) (mean difference=-0.13, 95% CI: -0.23 - -0.02, p-value=0.015)มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพ โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์การผันแปรของพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ (ŷ) ของแรงงานนอกระบบ (F=7.75, p-value <0.001)ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ŷ =1.85+0.18(X1)-0.13(X2) และมีความแม่นยำในการพยากรณ์ร้อยละ 4 (R2=0.04)ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบกลุ่มตัดเย็บผ้ายืดมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการประกอบอาชีพที่ดีโดยมุ่งเน้นเพิ่มการรับรู้ด้านสุขภาพแก่แรงงาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-15