การ​พัฒนา​ศักยภาพ​ใน​การ​ดูแล​สุขภาพ​ตนเอง​ของ​ผู้​ที่​มี​อาการ​ปวด​หลัง:​ หมู่​ที่​2​ตำบล​โนนสะอาด​อำเภอ​โนนสะอาด​จังหวัด​อุดรธาน

ผู้แต่ง

  • กุล​ว​ราง​ค์​​ ​​ว่อง​วิไล​รัตน์​ Nonsaad​ Hospital, ​Udonthani​ Province
  • พร​ทิพย์​​ ​​คำ​พอ​ Faculty​ of ​Public​ Health, ​Khon​ Kean ​University

คำสำคัญ:

ปวด​หลัง​​, การ​พัฒนา​ศักยภาพ, การ​มี​ส่วน​ร่วม, การ​วิจัย​เชิง​ปฏิบัติ​การ, AIC

บทคัดย่อ

การ​วิจัย​ครั้ง​นี้​เป็นการ​วิจัย​เชิง​ปฏิบัติ​การ​(Action​Research)​ซึ่ง​ใช้​เทคนิค​กระบวนการ​วางแผน​แบบ​มี​ส่วน​ร่วม​(Appreciation​Influence​Control​Technique:​AIC)​เพื่อ​ศึกษา​ผล​การ​พัฒนา​ศักยภาพ​ใน​การ​ดูแล​สุขภาพ​ตนเอง​ของ​ผู้​ที่​มี​อาการ​ปวด​หลัง​หมู่​ที่​2​ตำบล​โนนสะอาด​อำเภอ​โนนสะอาด​จังหวัด​อุดรธานี​กลุ่ม​ตัวอย่าง​คือ​ผู้​ที่​มี​อาการ​ปวด​หลัง​30​คน​การ​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ทั้ง​เชิง​ปริมาณ​และ​เชิง​คุณภาพ​วิเคราะห์​ข้อมูล​โดย​ใช้​สถิติ​Paired​t-test​ที่​ระดับ​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​0.05​โดย​ใช้​โปรแกรม​คอมพิวเตอร์​สำเร็จรูป​STATA​และ​การ​วิเคราะห์​ข้อมูล​เชิง​เนื้อหา​ดำเนิน​การ​วิจัย​ระหว่าง​วัน​ที่​1​มิถุนายน​2553-31​มีนาคม​2554​​ผล​การ​ศึกษาพบ​ว่า​หลัง​การ​พัฒนา​ศักยภาพ​คะแนน​ด้าน​ความ​รู้​และ​การ​ปฏิบัติ​ตน​ระดับ​ดี​เพิ่ม​ขึ้น​อย่าง​มี​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​(p​<​0.001)​และ​คะแนน​ความ​รู้สึก​ปวด​หลัง​ลด​ลง​อย่าง​มี​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​(p​<​0.001)​ผล​การ​จัด​ประชุม​ด้วย​เทคนิค​AIC​ได้​โครงการ​ที่​สามารถ​นำ​ไป​ใช้​แก้​ปัญหา​ใน​ชุมชนจำนวน​4​โครงการ​ผล​การ​วิจัย​ครั้ง​นี้สามารถ​ทำให้​ผู้​ที่​มี​อาการ​ปวด​หลัง​มี​ความ​รู้​และ​การ​ปฏิบัติ​ตน​ดี​ขึ้นและ​มี​อาการ​ปวด​หลัง​ลด​ลง​และ​ทำให้​ชุมชน​เริ่ม​สนใจ​ปัญหา​อาการ​ปวด​หลัง​นำ​ไป​สู่​การ​ร่วม​กัน​แก้ไข​ปัญหา​อาการ​ปวด​หลัง​ใน​ชุมชน​เพื่อ​ผล​ที่​ต่อ​เนื่อง​และ​ยั่ง​ยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-15