ทัศนคติด้านการป้องกันโรคเบาหวาน ของพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีภาวะก่อนเบาหวานในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • อภิญญา บ้านกลาง Faculty of Nursing, Collage of Asian Scholar
  • เบญจา มุกตพันธุ์ Department of Nutrition, Faculty of Public Health, Khon Kaen University

คำสำคัญ:

ภาวะก่อนเบาหวาน, ทัศนคติ, การป้องกันโรคเบาหวาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติด้านการป้องกันโรคเบาหวานของพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือพนักงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีภาวะก่อนเบาหวาน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 86 คน ที่ผ่านการตรวจเลือดด้วยวิธี Oral Glucose Tolerance Test (OGTT: ระดับน้ำตาลในเลือด 144 - 199 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ทัศนคติในด้านรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการควบคุมน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2554 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมSTATA version 10.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาร้อยละ 62 เป็นเพศหญิง และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนทัศนคติรวมทุกด้านอยู่ในระดับสูงร้อยละ 65 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76) มีทัศนคติด้านการออกกำลังกายระดับสูง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านการรับประทานอาหาร และการควบคุมน้ำหนักในระดับสูงร้อยละ 58 และ 51 โดยทัศนคติรายข้อที่ไม่ส่งเสริมการป้องกันโรคเบาหวาน พบว่ากว่าร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่มีความสุขที่ต้องควบคุมอาหาร รู้สึกไม่พอใจถ้าห้ามไม่ให้รับประทานอาหารที่ชอบ และเห็นว่าการรับประทานอาหารหวาน มัน ทอดนานๆ ครั้งคงไม่ทำให้อ้วน และหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าหากต้องควบคุมน้ำหนักจะไม่ได้รับประทานอาหารที่ชอบ กล่าวโดยสรุป กลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะก่อนเบาหวานมีทัศนคติที่ดีด้านการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน แต่ยังมีทัศนคติที่ไม่ส่งเสริมการป้องกันโรคเบาหวานด้านการรับประทานอาหาร และการควบคุมน้ำหนัก ดังนั้นควรมีกิจกรรมให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความตระหนักเพื่อนำไปสู่การปรับทัศนคติที่ดีด้านการรับประทานอาหารและการควบคุมน้ำหนักเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-15