ความ​รู้​การ​รับ​รู้​เกี่ยว​กับ​โรค​ไข้​เลือด​ออก​พฤติกรรม​การ​ดำเนิน​งาน​ ป้องกัน​ควบคุม​โรค​และ​ปัจจัย​ที่​มี​ความ​สัมพันธ์​ของ​ อาสา​สมัคร​สาธารณสุข​กรณี​ศึกษา​จังหวัด​ประ​จวบ​คิีรี​ขันธ์​2553

ผู้แต่ง

  • จำรัส เผือกคง Center for vector borne disease control 4.3 Prachaup hiri khan province
  • สุลาวรรณ เงินยวง Center for vector borne disease control 4.3Prachaup hiri khan province

คำสำคัญ:

ความ​รู้​, การ​รับ​รู้​, พฤติกรรม​การ​ดำเนิน​งาน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออก, ปัจจัย​, อาสา​สมัคร​ สาธารณสุข

บทคัดย่อ

การ​ศึกษา​นี้​มี​วัตถุประสงค์​เพื่อ​ศึกษา​ปัจจัย​ด้าน​คุณลักษณะ​ด้าน​ประชากร​ ระดับ​ความ​รู้​ การ​รับ​รู้​ และ​พฤติกรรม​การ​ดำเนิน​งาน​ใน​การ​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออก​โดย​เครื่อง​มือ​เป็น​แบบสอบถาม​แบบ​ทดสอบ​และ​แบบ​วัด​พฤติกรรม​ รวบรวม​ข้อมูล​ระหว่าง​เมษายน​ ถึง​ สิงหาคม​ พ.ศ.​ 2553​ การ​วิเคราะห์​และ​นำ​เสนอ​ข้อมูล​ใช้​สถิติ​ได้แก่​จำนวน​ร้อย​ละ​ค่า​เฉลี่ย​สถิติ​ทดสอบ​t-test,​ANOVA​และ​สัมประสิทธิ์​สห​สัมพันธ์​ของ​เพียร์​สัน​โดย​กำหนด​ระดับ​ความ​มี​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​ที่​ระดับ​0.05​ผลการศึกษา​ พบ​ว่า​ กลุ่ม​ตัวอย่าง​ส่วน​ใหญ่​เป็น​เพศ​หญิง​ร้อย​ละ​ 78.1​ กลุ่ม​อายุ​ระหว่าง​ 41–​ 50​ ปีร้อย​ละ​41.3​การ​ศึกษา​ระดับ​ประถม​ศึกษา​ร้อย​ละ​70.8​ประกอบ​อาชีพ​เกษตรกรรม​ร้อย​ละ​51.7​ระยะ​เวลา​การ​เป็น​อาสา​สมัคร​สาธารณสุข​ประจำ​หมู่บ้าน​ น้อย​กว่า​ 10​ ปีร้อย​ละ​ 59.4​ ระยะ​เวลา​ระหว่าง​ 15​ -​ 20​ ปีร้อย​ละ​9.2​และ​ไม่​ได้​ดำรง​ตำ​แหน​่​งอื่นๆ​ใน​หมู่บ้านร้อย​ละ​48.9​ส่วน​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​โรค​ไข้​เลือด​ออก​ส่วน​ใหญ่​อยู่​ใน​ระดับ​ปาน​กลางร้อย​ละ​ 46.7​ การ​รับ​รู้​ความ​รุนแรง​ต่อ​การ​เกิด​โรค​ไข้​เลือด​ออก​อยู่​ใน​ระดับ​ปาน​กลาง​ การ​รับ​รู้​โอกาส​เสี่ยง​ต่อการ​เกิด​โรค​ไข้​เลือด​ออก​อยู่​ใน​ระดับ​สูง​อายุ​ต่าง​กัน​มี​การ​รับ​รู้​โอกาส​เสี่ยง​เกี่ยว​กับ​โรค​ไข้​เลือด​ออก​แตก​ต่าง​กัน​อย่าง​มี​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​การ​รับ​รู้​ความ​สามารถ​ตนเอง​ใน​การ​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออก​อยู่​ใน​ระดับ​สูงร้อย​ละ​87.0​เพศ​ และ​การ​ดำรง​ตำ​แหน​่​งอื่นๆ​ ใน​หมู่บ้าน​ต่าง​กัน​ มี​การ​รับ​รู้​ความ​สามารถ​ของ​ตน​ใน​การ​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออก​แตก​ต่าง​กัน​อย่าง​มี​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​ พฤติกรรม​การ​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออกอยู่​ใน​ระดับ​สูงร้อย​ละ​76.5​คุณลักษณะ​ด้าน​เพศ​การ​รับ​รู้​โอกาส​เสี่ยง​ต่อ​การ​เกิด​โรค​ไข้​เลือด​ออก​การ​รับ​รู้​ความ​สามารถ​ตนเอง​และ​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​โรค​ไข้​เลือด​ออก​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พฤติกรรม​การ​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออกอย่าง​มี​นัย​สำคัญ​ทาง​สถิติ​ข้อเสนอแนะ​ควร​ส่ง​เสริม​การ​พัฒนา​ศักยภาพ​อาสา​สมัคร​สาธารณสุข​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ทั้ง​ใน​ด้าน​ความ​รู้​​ทักษะ​เทคนิค​และ​วิธี​การ​ถ่ายทอด​ความ​รู้​เกี่ยว​กับ​การ​ดำเนิน​งาน​ป้องกัน​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออก​การ​แจ้ง​ข้อมูล​ข่าว​สาร​และ​สถานการณ์​ของ​โรค​ให้​ทราบ​เป็น​ประจำ​ควร​แนะนำ​แหล่ง​ข้อมูล​ความ​รู้​ที่​สามารถ​ค้นคว้า​เพิ่ม​เติม​ได้​เกี่ยว​กับ​โรค​ไข้​เลือด​ออก​และ​เจ้า​หน้าที่​สาธารณสุข​ควร​จัด​กิจกรรม​ป้องกัน​และ​ควบคุม​โรค​ไข้​เลือด​ออกแบบ​มี​ส่วน​ร่วม​ทุก​ครั้ง​เพี่อ​เป็นการ​ถอด​บท​เรียน​จาก​ประสบการณ์​ตรง​จาก​การ​ปฏิบัติ​จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-15