การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการโรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • เตือน สายบัวทอง Puainoi Hospital, Khon Kaen Province

คำสำคัญ:

การ​วิเคราะห์​ต้นทุน​, การ​วิเคราะห์​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย

บทคัดย่อ

งาน​วิจัย​นี้​มี​วัตถุประสงค์​เพื่อ​ศึกษา​ต้นทุน​และ​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย​บริการ​ของ​โรง​พยาบาล​เปือยน้อย​จังหวัด​ขอนแก่น​ ​ใน​มุม​มอง​ของ​ผู้​ให้​บริการ​รูป​แบบ​การ​ศึกษา​เป็นการ​วิจัย​เชิง​พรรณนา​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ด้วย​แบบ​บันทึก​ข้อมูล​ระหว่าง​วัน​ที่​1​มิถุนายน​ถึง​31​สิงหาคม​2553​โดย​หน่วย​ต้นทุน​แบ่ง​ออก​เป็น​3​ประเภท​ได้แก่​1)​หน่วย​ต้นทุน​ที่​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ราย​ได้​2)​หน่วย​ต้นทุน​ที่​ก่อ​ให้​เกิด​ราย​ได้​และ​3)​หน่วย​ต้นทุน​ที่​ให้​บริการ​ผู้​ป่วย​ซึ่ง​ต้นทุน​รวม​ของ​หน่วย​ต้นทุน​ไม่​ก่อ​ให้​เกิด​ราย​ได้​และ​หน่วย​ต้นทุน​ที่​ก่อ​ให้​เกิด​ราย​ได้​จะ​กระจาย​มายัง​หน่วย​ต้นทุน​ที่​ให้​บริการ​ผู้​ป่วย​โดย​ใช้​วิธี​
สมการ​เส้น​ตรง​การ​ศึกษา​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย​บริการ​งาน​ผู้​ป่วย​นอก​งาน​อุบัติเหตุ​ฉุกเฉิน​และ​งาน​ผู้​ป่วย​ใน​โดย​การนำ​ต้นทุน​ทั้งหมด​ของ​แต่ละ​หน่วย​บริการ​หาร​ด้วย​จำนวน​ครั้ง​ที่​ให้​บริการ​ผู้​ป่วย​
​ ผล​การ​ศึกษา​พบ​ว่า​ต้นทุน​รวม​ทาง​ตรง​ของ​โรง​พยาบาล​เปือยน้อย ใน​ปีงบประมาณ​2553​มี​มูลค่า​9,752,798.85​บาท​จำแนก​เป็นต้น​ทุน​ค่าแรง​5,242,286.00​บาท​ต้นทุน​ค่า​วัสดุ​2,582,374.76​บาท​และ​ต้นทุน​ค่า​ลงทุน​1,928,138.09​ต้นทุน​ทั้งหมด​ของ​หน่วย​บริการ​ผู้​ป่วย​เท่ากับ​7,054,693.19​บาท​ต้นทุน​รวม​ทาง​ตรง​เท่ากับ2,620,662.69​บาท​และ​ต้นทุน​ทาง​อ้อม​เท่ากับ​4,434,030.51​บาท​ใน​ส่วน​ของ​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย​บริการ​งาน​ผู้​ป่วย​นอก​มี​ค่า​เท่ากับ​245.21​บาท​ต่อ​ครั้ง​โดย​จำแนก​เป็นต้น​ทุน​บริการ​พื้น​ฐาน​123.10​บาท​ต้นทุน​รักษา​พยาบาล​122.11​บาท​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย​บริการ​ผู้​ป่วย​อุบัติเหตุ​ฉุกเฉิน​มี​ค่า​เท่ากับ​433.42​บาท​ต่อ​ครั้ง​จำแนก​เป็นต้น​ทุน​บริการ​พื้น​ฐาน​346.63​บาท​ต้นทุน​รักษา​พยาบาล​86.79​บาท​และ​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย​บริการ​ผู้​ป่วย​ใน​มี​ค่า​เท่ากับ​1,611.21​บาท​ต่อ​วัน​นอน​จำแนก​เป็นต้น​ทุน​บริการ​พื้น​ฐาน​1,479.09​บาท​ต้นทุน​รักษา​พยาบาล​132.12​บาท​ ข้อ​เสนอ​แนะ​ควร​นำ​ข้อมูล​ที่​ได้​จาก​การ​ศึกษา​ไป​ใช้​ประกอบ​การ​วางแผน​การ​ดำเนิน​งาน​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​การ​กำหนด​นโยบาย​ประหยัด​จัด​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​บริหาร​ยา​และ​เวช​ภัณฑ์​จัด​ทำ​บัญชี​ยา​ที่​ใช้​และ​ยา​คงคลัง​กำหนด​เกณฑ์​มาตรฐาน​สำหรับ​การ​สั่ง​ยา​จัด​ตั้ง​คณะ​กรรมการ​จัด​ทำ​ฐาน​ข้อมูล​ทาง​ด้าน​การ​เงิน​และ​การ​ใช้​ทรัพยากร​ของ​โรง​พยาบาล​เพื่อ​การ​พัฒนา​งาน​ให้​มี​ประสิทธิภาพ​และ​ประสิทธิผล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-14