ผลลัพธ์​การ​ดูแล​ผู้​ป่วย​เบา​หวาน​ใน​รูป​แบบ​เครือ​ข่าย​บริการ​ปฐม​ภูมิ​ อำเภอ​สหัสขันธ์​จังหวัด​กาฬสินธ

ผู้แต่ง

  • ภาคี ทรัพย์พิพัฒน Sahasakhan Hospital, Kalasin province

คำสำคัญ:

ผลลัพธ์​การ​ดูแล​ผู้​ป่วย​เบา​หวาน, เครือ​ข่าย​บริการ​ปฐม​ภูมิ​

บทคัดย่อ

การ​ศึกษา​ผลลัพธ์​การ​ดูแล​ผู้​ป่วย​เบา​หวาน​ใน​รูป​แบบ​เครือ​ข่าย​บริการ​ปฐม​ภูมิ​อำเภอ​สหัสขันธ์​จังหวัด​กาฬสินธุ์​เป็นการ​ศึกษา​เชิง​พรรณนา​แบบ​ภาค​ตัด​ขวาง​โดย​การ​ทบทวน​แฟ้ม​ประวัติ​ผู้​ป่วย​เบา​หวาน​1,067​ราย​ที่มา​รับ​บริการ​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ใน​เครือ​ข่าย​บริการ​ปฐม​ภูมิ​​อำเภอ​สหัสขันธ์​​จังหวัดกาฬสินธุ์​​ตั้ง​แต่​1​ต.ค.​2552​ถึง​30​ก.ย.​2553​ใช้​การ​วิเคราะห์​ข้อมูล​ด้วย​สถิติ​เชิง​พรรณนา​​นำ​เสนอ​ด้วย​ค่า​ร้อย​ละ​​​ค่า​เฉลี่ย​​และ​ส่วน​เบี่ยง​เบน​มาตรฐานผล​การ​ศึกษา​ผู้​ป่วย​เบา​หวาน​ส่วน​ใหญ่​เป็น​เพศ​หญิง​(ร้อย​ละ​68.70)​มีอายุ​60​ปี​ขึ้น​ไป​มาก​ที่สุด​(ร้อย​ละ​46.02)​​มี​ระยะ​เวลา​ที่​ป่วย​ส่วน​ใหญ่​อยู่​ระหว่าง​5-10​ปี​(ร้อย​ละ​47.61)​​ส่วน​ใหญ่​มี​ค่า​ดัชนี​มวล​กาย​มาก​กว่า​หรือ​เท่ากับ​25​กก./ม2​(ร้อย​ละ​48.64)​​และ​มี​โรค​ความ​ดัน​โลหิต​สูง​เป็น​โรค​ร่วม​มาก​ที่สุด​(ร้อย​ละ​60.26)​​ได้​รับ​การ​
ตรวจ​HbA1c,​lipid​profle,​microalbuminuria​จอ​ประสาท​ตา​สุขภาพ​ช่อง​ปาก​และ​ตรวจ​เท้า​อย่าง​ละเอียด​ประจำ​ปี​ร้อย​ละ​95.30,​95.22,​93.35,​66.45,​63.45​และ​61.76​ตาม​ลำดับ​​มี​ระดับ​น้ำตาล​ใน​เลือด​อยู่​ใน​เกณฑ์​ที่​ควบคุม​ได้​(>70​mg/dl​และ​<130​mg/dl)​ร้อย​ละ​46.95​ค่า​เฉลี่ย​142.21​mg/dl​​มี​ระดับ​HbA1c​<7%​ร้อย​ละ​20.16​ค่า​เฉลี่ย​9.02%​​มี​ระดับ​LDL​<​100​mg/dl​ร้อย​ละ​48.52​​มี​ระดับ​ความ​ดัน​โลหิต​ต่ำ​กว่า​หรือ​เท่ากับ​130/80​mmHg​ร้อย​ละ​43.77​มี​แผล​ที่​เท้า​ร้อย​ละ​1.03​​และ​ได้​รับ​การ​ตัด​นิ้ว​เท้า​​เท้า​หรือ​ขา​ร้อย​ละ​0.09​​พบ​ภาวะ​แทรกซ้อน​diabetic​retinopathy​และ​diabetic​nephropathy​ร้อย​ละ​5.90​และ​12.93​​ผู้​ป่วย​อายุ​40​ปี​ขึ้น​ไป​ได้​รับ​ยา​aspirin​ร้อย​ละ​51.02​ผู้​ป่วย​ที่​ตรวจ​พบ​microalbuminuria​ได้​รับ​การ​รักษา​ด้วย​ยาก​ลุ่ม​ACEI​หรือ​ARB​ร้อย​ละ​50.90
ผลลัพธ์​การ​ดูแล​ผู้​ป่วย​เบา​หวาน​ใน​รูป​แบบ​เครือ​ข่าย​บริการ​ปฐม​ภูมิ​อำเภอ​สหัสขันธ์​จังหวัด​กาฬสินธุ์​พบ​ว่า​ผู้​ป่วย​ส่วน​ใหญ่​ได้​รับ​การ​ตรวจ​ประเมิน​ประจำ​ปี​ใน​ด้าน​การ​ดูแล​และ​ควบคุม​ระดับ​น้ำตาล​ใน​เลือด​และ​ใน​ด้าน​การ​ตรวจ​ประเมิน​ภาวะ​แทรกซ้อน​แต่​ผลลัพธ์​ใน​ด้าน​ประสิทธิภาพ​ของ​การ​ดูแล​และ​ควบคุม​ระดับ​น้ำตาล​ใน​เลือด​ให้​เหมาะ​สม​นั้น​ยัง​ไม่​ดี​เท่า​ที่​ควร​​จำเป็น​ต้อง​ได้​รับ​การ​ปรับปรุง

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-14