ก้อน​ทูม​ของ​ต่อม​น้ำ​ลาย​พาโร​ติด:​โรง​พยาบาล​ศูนย์​ขอนแก่น พ.ศ.​2549-2553

ผู้แต่ง

  • วัชร​ชัย​​ ​​ตั้ง​สวัสดิ์​​ Department ​of​ Ear​Nose​Throat,​Khon​Kaen​​​Hospital

คำสำคัญ:

ก้อน​ทูม​ของ​ต่อม​น้ำ​ลาย​พาโร​ติด

บทคัดย่อ

การ​ศึกษา​นี้​มี​วัตถุประสงค์​เพื่อ​ศึกษา​ผู้​ป่วย​ที่มา​ด้วย​อาการ​ก้อน​ทูม​ของ​ต่อม​น้ำ​ลาย​พาโร​ติด​ที่​ได้​รับ​การ​ผ่าตัด​ที่​โรง​พยาบาล​ศูนย์​ขอนแก่น​ระหว่าง​พ.ศ.2549-2553​โดย​วิธี​การ​ศึกษา​เชิง​พรรณนา​เก็บ​รวบรวม​ข้อมูล​ย้อน​หลัง​จาก​เวช​ระเบียน​และ​ทะเบียน​ผล​พยาธิ​วิทยา​ของ​ผู้​ป่วย​ที่มา​ด้วย​อาการ​ก้อน​ทูม​ของ​ต่อม​น้ำ​ลาย​พาโร​ติด​ที่​ได้​รับ​การ​ผ่าตัด​ทุก​ราย​ตั้ง​แต่​เดือน​มกราคม​พ.ศ.2549​ถึง​เดือน​ธันวาคม​พ.ศ.​2553​​​​ผล​การ​ศึกษา:​ ​ผู้​ป่วย​ทั้งหมด​112​ราย​เป็น​เพศ​ชาย​59​ราย​(ร้อย​ละ​52.7)​และ​เพศ​หญิง​53​ราย​(ร้อย​ละ​47.3)​อายุ​ระหว่าง​2​ถึง​82​ปี​(เฉลี่ย​48.6±14.2​ปี)​ก้อน​ทูม​ประเภท​Benign​tumor​พบ​มาก​ที่สุด​84​ราย​(ร้อย​ละ​75.0)​รอง​ลง​มา​พบ​ก้อน​ทูม​ประเภท​Inflammation/Infection​16​ราย​(ร้อย​ละ​14.3)​จาก​ผล​พยาธิ​วิทยา​ทั้งหมด​พบ​ชนิด​Pleomorphic​adenoma​มาก​ที่สุด​56​ราย​(ร้อย​ละ​50.0)​รอง​ลง​มา​ได้แก่​Warthin’s​tumor​และ​Chronic​sialadenitis​ชนิด​ละ​14​ราย​(ร้อย​ละ12.5)​ส่วน​ประเภท​Malignant​tumor​พบ​12​ราย​(ร้อย​ละ10.7)​
อายุ​เฉลี่ย​48.7​ปี​(ส่วน​เบี่ยง​เบน​มาตรฐาน​13.1​ปี)​​ชนิด​ที่​พบ​มาก​ที่สุด​คือ​Mucoepidermoid​​carcinomaสรุป:​ก้อน​ทูม​ของ​ต่อม​น้ำ​ลาย​พาโร​ติด​พบ​Benign​tumor​ชนิด​Pleomorphic​adenoma​มาก​ที่สุด​และ​ข้อ​สังเกต​พบ​ว่า​ก้อน​ทูม​ประเภท​Malignant​tumor​พบ​ที่​อายุ​เฉลี่ย​น้อย​กว่า​ที่​เคย​มี​จาก​รายงาน​ที่​ผ่าน​มา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-14