การพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิสำหรับแรงงานนอกระบบ

ผู้แต่ง

  • ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ The Office of Disease Prevention and control 6 Khonkaen
  • พิไลลักษณ์ พลพิลา The Office of Disease Prevention and control 6 Khonkaen
  • พิเชษฐ โฉมเฉลา The Office of Disease Prevention and control 6 Khonkaen

คำสำคัญ:

การจัดบริการอาชีวอนามัย, แรงงานนอกระบบ หน่วยบริการปฐมภูมิ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา:  แรงงานนอกระบบมักประสบปัญหาการทำงานในสภาพแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่เหมาะสม หน่วยบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะระดับปฐมภูมิ (PCUs) ดังนั้นควรมีรูปแบบการจัดบริการฯให้กับกลุ่มแรงงาน  

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดบริการสุขภาพด้านอาชีวอนามัยในระดับปฐมภูมิ  วิธีดำเนินการ: การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2552-เมษายน 2555 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดตัวแทนในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง และใต้ รวม 20 แห่ง    กิจกรรมสำคัญคือการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  สนับสนุนให้มีการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเชิงรับ  จัดระบบการเฝ้าระวังโรค การนิเทศ ติดตาม เครื่องมือที่ใช้คือแบบรายงานโรคจากการทำงาน แบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น วัดผลการศึกษาจาก กลไกและรูปแบบการดำเนินงาน ผลการประเมินความเสี่ยง การคัดกรองความเสี่ยงจากการทำงาน และการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา: พบว่า PCUs  19 แห่งจาก 20 แห่ง มีรูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับโดยวินิจฉัยและคัดกรองโรค จากข้อมูลการคัดกรองโรคมีผู้ป่วยโรคจากการทำงาน ระหว่าง ธันวาคม 2552- มีนาคม 2555  จำนวน 3,353  ราย คิดเป็นอัตราป่วย 19.6 ต่อ 1,000 และในการจัดบริการเชิงรุก มี 15 PCUs มีการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวน 2,821 คน  พบว่าความเสี่ยงจากสุขภาพที่สำคัญคือ ท่าทางการทำงานและการยกของหนัก สัมผัสความร้อน สัมผัสฝุ่นและสารเคมี ด้านการจัดการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงพบว่า 14 แห่ง มีการจัดการและควบคุมความเสี่ยง และ PCUs จำนวน 14 แห่งได้รับงบประมาณการจัดการจากกองทุนสุขภาพตำบล สำหรับกลไกการดำเนินการได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายและการจัดการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านวิชาการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต และโรงพยาบาลระดับจังหวัด การมีส่วนร่วมได้รับการสนับสนุนจากจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

 สรุปผลและข้อเสนอแนะ:  การพัฒนารูปแบบการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ( PCUs) มีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การจัดบริการเชิงรุกและเชิงรับ และกลไกหลักคือ ด้านวิชาการจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต และโรงพยาบาลระดับจังหวัด  และความร่วมมือดำเนินงานจาก อปท. ดังนั้นการจัดบริการควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและต่อเนื่อง

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13