การสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการป้องกัน โรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน: ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • ประสงค์ ชัยชนะ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธาน
  • ประจักร บัวผัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสนับสนุนจากองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ตำบลนาพู่ อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ทำาการศึกษาคือ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 181 คน คำนวณขนาดตัวอย่างในการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพื่อพิสูจน์ว่าตัวแปรต่อเนื่อง 2 ตัว เมื่อทราบขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม จึงได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบได้กลุ่มตัวอย่าง 72 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทำการทดสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยง (Reliability) พบว่า ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 โดยดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9มกราคม ถึง 30 มกราคม 2556จากการศึกษาพบว่า การสนับสนุนจากองค์กรในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง มีการสนับสนุนจากองค์กรอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 4.05 (S.D.= 0.34) การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์อยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.21 (S.D.= 0.31) การสนับสนุนจากองค์กรมีความสัมพันธ์ระดับสูงทางบวกกับการปฏิบัติ
งานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านในการป้องกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ( r = 0.775, p-value < 0.001 ) ส่วนตัวแปรที่สามารถร่วมพยากรณ์การปฏิบัติงานป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลนาพู่ อำาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี คือการสนับสนุนจากองค์กรด้านบริหารจัดการ ( B= 0.561, p-value < 0.001 ) และการสนับสนุนจากองค์กรด้านบุคลากร ( B= 0.150, p-value < 0.032 ) ได้ร้อยละ 63.60 และปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่
ร้อยละ 48.40 เกี่ยวกับด้านวัสดุอุปกรณ์ 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13