การพัฒนารูปแบบการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุ่น

ผู้แต่ง

  • เกษณี โคกตาทอง The 4th Regional Health Promotion Centert, Ratchaburi,
  • อุทัยวรรณ โคกตาทอง The 4th Regional Health Promotion Centert, Ratchaburi,

คำสำคัญ:

การพัฒนารูปแบบ, การป้องกันตนเองจากโรคเอดส

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 400 คนในจังหวัดราชบุรีที่ได้จากการสุ่มหลายขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระยะเวลา ตุลาคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง ผลการสำรวจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.50 อายุเฉลี่ย 14.70 ปี โมเดลสมการโครงสร้างของการป้องกันตนเองประกอบด้วยองค์ประกอบของ
ความรู้ ลักษณะจิตตามสถานการณ์และองค์ประกอบของแรงบันดาลใจ สามารถอธิบายความแปรปรวนพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ได้ร้อยละ 73.00 องค์ประกอบความรู้ และลักษณะจิตตามสถานการณ์ ของโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแฝงภายในอีก 1 ตัว คือ แรงบันดาลใจในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ได้ร้อยละ 69.00 ดังนั้น ความรู้ ลักษณะจิตตามสถานการณ์ และแรงบันดาลใจ มีอิทธิพลต่อการทำนายพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของวัยรุ่น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรมีนโยบายที่จะส่งเสริมการเพิ่มองค์ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในสถานศึกษารวมทั้งมีการส่งเสริมปัจจัยลักษณะจิตตามสถานการณ์ ที่ประกอบด้วยค่านิยมของนักเรียนเองและครอบครัว แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และความศรัทธาในศาสนาให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ประกอบกับการมีแรงบันดาลใจต่อบุคคลในสังคม สถานศึกษา และครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับวัยรุ่น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13