การเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบ ทางห้องปฏิบัติการ

ผู้แต่ง

  • วัจนา ช่างทอง Regional Medical Science Center 7th KhonKaen
  • รัศมี ออมสิน Regional Medical Science Center 7th KhonKaen

คำสำคัญ:

โรคคอตีบ, การเฝ้าระวังโรค, ระบาดวิทยา, ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ

บทคัดย่อ

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ ในกลุ่มผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสโรคคอตีบ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น เพื่อศึกษาข้อมูลทางระบาดวิทยาของโรคคอตีบ ช่วงเวลาที่มีการระบาด กลุ่มตัวอย่างส่งตรวจจากหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบสวนโรคคอตีบ  ผลการตรวจตัวอย่างด้วยวิธีเพาะเชื้อ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา จำนวนตัวอย่างจากผู้ป่วย หรือผู้สัมผัสโรคคอตีบที่ส่งตรวจทั้งหมด  306 ราย  ส่งจากหน่วยงานในจังหวัดมหาสารคาม  174  ราย (ร้อยละ 56.9 )  ขอนแก่น  94  ราย (ร้อยละ 30.7 )  สกลนคร 28 ราย (ร้อยละ 9.2)  และร้อยเอ็ด  10  ราย (ร้อยละ 3.3)   โดยตัวอย่างที่ส่งตรวจส่วนใหญ่เป็น  Throat swab  จำนวน  303 ราย (ร้อยละ 99)   ส่วนอีก 3  ตัวอย่างเป็นตัวอย่างเชื้อ C. diphtheriae      ผู้ป่วย หรือผู้สัมผัสเป็นเพศหญิง 188 ราย (ร้อยละ 61.4)  และเพศชาย 118 ราย (ร้อยละ 38.6)   จากการตรวจเพาะเชื้อของตัวอย่างที่ส่งตรวจทั้งหมด พบว่ามีการติดเชื้อคอตีบ (C. diphtheriae)  จำนวน 4 ราย (ร้อยละ 1.3) เป็นเชื้อคอตีบ (C. diphtheriae) สายพันธุ์ที่สร้างทอกซิน  จำนวน 1 ราย (ร้อยละ 0.3)    และเป็นเชื้อคอตีบ (C. diphtheriae) สายพันธุ์ที่ไม่สร้างทอกซิน   จำนวน  3 ราย (ร้อยละ 1.0)   โดยทั้ง  4  รายมีอายุระหว่าง 9-12 ปี   จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายังคงพบการแพร่ระบาดของโรคคอตีบโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ดังนั้นการรณรงค์การควบคุมและป้องกันโรคคอตีบจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในวัยเด็ก  รวมทั้งการเฝ้าระวังการระบาดของโรคด้วยการสร้างเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยเชื้อคอตีบทางห้องปฏิบัติการ  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ทราบข้อมูลทางระบาดวิทยา อันจะนำไปสู่การควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13