การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการทดสอบความชำนาญ ทางห้องปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออก

ผู้แต่ง

  • สุทัศนีย์ วิมลเศรษฐ Regional Medical Science Center 7 th Khon Kaen
  • อุดมเกียรติ พรรธนประเทศ Regional Medical Science Center 7 th Khon Kaen

บทคัดย่อ

นโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงระบบ

บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเสมอภาคเท่าเทียมกัน การพัฒนาคุณภาพบริการทางห้องปฏิบัติการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็นกลไกหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบระบบคุณภาพที่จะใช้ประเมินคุณภาพบริการทั้งด้านบุคลากร และระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ การทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประเมินคุณภาพโดยองค์กรภายนอก ผลการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถใช้ในการติดตามการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งในกระบวนการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานสากลศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น ได้ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกโดยวิธี  Immunochromatography ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 จนถึงปัจจุบัน  ดำเนินการมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043 ให้บริการสมาชิกทั่วประเทศ  มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีงบประมาณ 2555  มีจำนวนสมาชิก 143 แห่ง ส่งตัวอย่างให้สมาชิกดำเนินการ 2 ครั้งต่อปี  ผลการประเมินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552-2555  ผลประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ74.2, 80.9, 88.3 และ 91.7 ตามลำดับ  สรุปปัญหาการรายงานผลไม่ถูกต้อง เกิดจากการเลือกใช้ชุดทดสอบ  เทคนิคการตรวจวิเคราะห์  การอ่านผลและการแปลผล   ระยะเวลาการตรวจวิเคราะห์หลังได้รับตัวอย่าง  และยังได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน     

ผลสำรวจสมาชิกมีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 86.52 ดังนั้นการดำเนินการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสนับสนุนระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-13