ชนิดและปริมาณเชื้อแบคทีเรียในอากาศ ภายในร้านรับซื้อของเก่า เขตเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • พรรณิภา ดีจะมาลา The faculty of Public Health, KhonKaen University
  • กาญจนา นาถะพินธุ The faculty of Public Health, KhonKaen University

คำสำคัญ:

จุลินทรีย์ในอากาศ, ร้านรับซื้อของเก่า

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง โดยได้ทำการศึกษาชนิดและปริมาณของเชื้อแบคทีเรียในอากาศ  ภายในร้านรับซื้อของเก่า  เขตเทศบาลนครขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น          จำนวน 15 ร้าน  ในช่วงเดือนพฤศจิกายน –เดือนมีนาคม จำนวนตัวอย่าง 240 ตัวอย่าง  ทั้งนี้ได้ทำการแบ่งร้านรับซื้อของเก่า โดยเกณฑ์การแบ่งระดับร้านรับซื้อของเก่า ได้ใช้เกณฑ์ตามการประเมินร้านรับซื้อของเก่าสีเขียว  แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี  ระดับดีเยี่ยม และทำการเก็บตัวอย่างชองเชื้อแบคทีเรีย โดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างในอากาศ   Andersen  Impactor   

           ผลการศึกษาพบว่าพบเชื้อแบคทีเรีย จำนวน 6 ชนิด   คือ  Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp.  Streptococus spp. Clostridium spp., Bacillus spp. Pseudomonas spp. เชื้อแบคทีเรียที่พบมากที่สุด คือ Staphylococcus spp. เชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยสูงสุดในร้านรับซื้อของเก่าระดับพื้นฐาน รองลงมา ร้านในระดับดี   และ ในร้านรับซื้อของเก่าระดับดีเยี่ยม  (3282.66 ± 334.87  CFU/m3  , 1741.49 ± 81.33CFU/m3และ 1288.78 ±  129.99 CFU/m3  ตามลำดับ)   และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เฉลี่ยสูงที่สุด ในเดือนพฤศจิกายน (2157.88 CFU/m3 ) และต่ำสุดในเดือน มกราคม(969.16 CFU/m3)

            ดังนั้นการจัดการดูแลร้านรับซื้อของเก่าให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบจะสามารถลดการสะสมของเชื้อโรคที่ส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าของกิจการ คนงานภายในร้าน รวมไปถึงชุมชนข้างเคียงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-04