ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรมควบคุมโรค

ผู้แต่ง

  • ศิริกาญจนา แย้มผกา Sripatum University

คำสำคัญ:

ผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์, การบริหารความเสี่ยง, โรคติดต่ออุบัติใหม่, กรมควบคุมโรค

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การบริหารความเสี่ยงของโรคติดต่ออุบัติใหม่ของกรมควบคุมโรค รวมถึง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของหน่วยงานผ่านความสำเร็จระดับบุคคลและความสำเร็จระดับกลุ่มงานที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ไปปฏิบัติในภาคราชการ ระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสมโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง และหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 กรมควบคุมโรค รวมจำนวน 48 คน (วิจัยเชิงคุณภาพ) และกลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง และกลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข โดยจำแนกเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 แห่ง รวมจำนวน 255 คน (วิจัยเชิงปริมาณ)  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ ความสำเร็จในภาพรวมของการปฏิบัติ ความคุ้มค่าของการปฏิบัติ ความต่อเนื่องของการปฏิบัติ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยสมรรถนะของหน่วยงานมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในระดับสูงผ่านความสำเร็จระดับบุคคลและความสำเร็จระดับกลุ่มงาน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-01-02