สุนทรีทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • สฤษณ์พลชัย บัวจันทร์ Kumkaenkoon Tambon Health Promoting Hospital
  • ชนะพล ศรีฤาชา The faculty of Public Health, Khon Kaen University

คำสำคัญ:

สุนทรีทักษะภาวะผู้นำ, การปฏิบัติงาน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytic Study) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสุนทรีทักษะภาวะผู้นำที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่น จำนวน  652 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 199 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน     หาความเที่ยงโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาช ได้เท่ากับ 0.97 การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอนุมานหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน โดย Stepwise multiple linear regressions กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

          ผลการศึกษา พบว่า สุนทรีทักษะภาวะผู้นำที่ และการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่นภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 (S.D.=0.62)และ 4.14(S.D.=0.47) ตามลำดับ สุนทรีทักษะภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางทางบวกกับการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(r=0.571, p-value <0.001)  สุนทรีทักษะภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคนและการสอนงาน และด้านทักษะการนำเสนอสามารถพยากรณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดขอนแก่นได้ร้อยละ 37.0 (R2 =0.37,p-value<0.001 ) ปัญหาอุปสรรคที่พบส่วนใหญ่คือ ผลลัพธ์การดำเนินการด้านประสิทธิภาพของกระบวนการให้บริการ ผลลัพธ์การดำเนินการด้านประสิทธิผล และ ผลลัพธ์การดำเนินการด้านคุณภาพของกระบวนการและคุณภาพในมุมมองของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามลำดับ

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-28