ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้แต่ง

  • ศรีบุศย์ ศรีไชยจรูญพงศ์ *Faculty of Public Health Kasetsart University Sakon Nakorn Campus
  • ธวัชชัย อินทะสร้อย *Faculty of Public Health Kasetsart University Sakon Nakorn Campus
  • อภิญญา เพชรวิสัย *Faculty of Public Health Kasetsart University Sakon Nakorn Campus

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้ป่วยเบาหวาน

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียงเครือโพธิ์ชัย ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบมีระบบ (systematic random sampling) จากรายชื่อผู้ป่วยเบาหวานในระเบียนผู้ป่วย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 106 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคุณภาพชีวิต “WHOQOL–BREF–THAI 26 “ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้สถิติเพียร์สัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p-value น้อยกว่า 0.05

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 62.6) มีช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 29.9) มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 83.2)  มีอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 40.2) ระดับการศึกษาสูงสุดชั้นประถมศึกษา (ร้อยละ 85.0)  ไม่มีภาวะแทรกซ้อน(ร้อยละ 35.5)  มีระดับน้ำตาลในเลือดครั้งล่าสุดปกติ (ต่ำกว่า125mg/dl) (ร้อยละ 72.9)  และระยะเวลาที่เป็นเบาหวานไม่เกิน 5 ปี (ร้อยละ 66.4)  มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ร้อยละ 65.1 เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่าผู้ป่วยที่มีคุณภาพชีวิตในระดับดีมากที่สุดคือด้านจิตใจและด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 46.2) ตามด้วยด้านสัมพันธภาพทางสังคมและด้านสุขภาพกายตามลำดับ (ร้อยละ 21.7 และ ร้อยละ 19.8 ตามลำดับ) และด้านที่พบว่ามีปัญหาในระดับไม่ดีมากที่สุดคิอ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (ร้อยละ 15.1)

 ปัจจัยที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานพบว่า ปัจจัยอายุ และปัจจัยระยะเวลาที่เป็นเบาหวาน มีความสัมพันธ์ในทางลบระดับต่ำและระดับปานกลางตามลำดับกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r =-0.197, p – value = 0.043 และ r = -0.371,  p – value = <0.001 ตามลำดับ)  

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27