การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุดรธานี

ผู้แต่ง

  • สุภาภรณ์ โคตรมณี The Office of Disease Prevention and Control 6thKhonKaen
  • สงครามชัย ลีทองดี Faculty of Public Health, Mahasarakham University
  • สุทธินันท์ สระทองหน UdonthaniProvincial Health Office

คำสำคัญ:

การพัฒนาการดำเนินงาน, กองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าว

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและประเมินสภาพการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพศึกษากระบวนการพัฒนาและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวของจังหวัดอุดรธานี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน นายจ้าง และแรงงานสัญชาติลาว จำนวน 54 คน คัดเลือกโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยแบบสอบถามและแบบประเมินกองทุน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานคือ Paired t – test กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของแรงงานต่างด้าวจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาบริบทพื้นที่ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน 3) ทำแผนปฏิบัติการ 4) ปฏิบัติการตามแผน 5) ประเมินตนเองตามแบบประเมินกองทุน 6) นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 7) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8) สรุปเปรียบเทียบผลการพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา และ 9) สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  กระบวนการดังกล่าวนำไปสู่ความสำเร็จในการมีกิจกรรมส่งผลกลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้เพิ่มขึ้นจากค่าคะแนนเฉลี่ย14.85 (S.D.=2.31) ระดับความรู้ปานกลาง เพิ่มเป็น 18.35 (S.D.=2.37)ระดับความรู้สูง การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจากค่าคะแนนเฉลี่ย 2.17(S.D.=0.54)  ระดับน้อยที่สุด เพิ่มขึ้นเป็น 3.74 (S.D.=0.17) ระดับการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<.0001)  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ และการเข้าถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม กระบวนการพัฒนาเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีส่วนในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติและร่วมแก้ไขพัฒนาส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-27