การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

ผู้แต่ง

  • ประจบ ศรีวงษ์ Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen Office
  • วิไลวรรณ โยคุณ Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen Office
  • สัญญา ใจคง Disease Prevention and Control 6th Khon Kaen Office

คำสำคัญ:

คู่มือการปฏิบัติงาน, ระบบเบิกจ่ายเงินประมาณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  ประชากรศึกษาคือ บุคลากรของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 162 คน  รูปบแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ศึกษาสภาพปัญหา จากการสำรวจความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการระบบการเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  (2)  กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน จากการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ของผู้เกี่ยวข้อง และ(3) ประเมินผลความพึงพอใจแนวทางการดำเนินงาน  โดยดำเนินงานวิจัยระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558  เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแนวทางการสนทนากลุ่ม  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพรรณนาและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า

1)  การวิเคราะห์สภาพปัญหาจากการสำรวจความคิดเห็นสภาพปัจจุบันและปัญหาของการใช้บริการระบบการเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานยังขาดคู่มือการปฏิบัติงาน

2)  การนำสภาพปัญหามากำหนดแนวทางการดำเนินงานโดยการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปว่า หน่วยงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

3)  ประเมินผลความพึงพอใจ พบว่า ค่าคะแนนความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการเงินของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก

          จากผลการศึกษาสะท้อนให้เห็น การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของงานควรมีการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อปลูกจิตบริการให้กับบุคลากรของหน่วยงานได้ตระหนักถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทั้งกระบวนงานหลักและกระบวนงานสนับสนุนของหน่วยงาน ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24

ฉบับ

บท

บทความวิจัย