ผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ต่อการป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเพศหญิง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้แต่ง

  • พวงทอง รัตน์วิสัย Faculty of Public Health, Mahasarakham University
  • บัววรุณ ศรีชัยกุล Faculty of Public Health, Mahasarakham University
  • ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี Faculty of Public Health, Kalasin, University

คำสำคัญ:

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่, การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน, การฝึกกระเพาะปัสสาวะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต่อการป้องกันภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเพศหญิง ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกเวลาและจำนวนครั้งของการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน แบบบันทึกการถ่ายปัสสาวะ แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินความรุนแรง และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา นำเสนอด้วยค่า ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติทดสอบ (Paired t-test) กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า หลังการได้รับโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง สูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (4.16 คะแนน, 95%CI : 3.60 - 4.71, p-value < 0.001) และ (9.53 คะแนน, 95%CI: 8.34 - 10.73, p-value < 0.001) ตามลำดับ ความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (0.50 คะแนน, 95%CI: 0.28 – 0.72, p-value < 0.001) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยสรุป ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า โปรแกรมการฝึกควบคุมการขับถ่ายของกระเพาะปัสสาวะและการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ที่มีแผนการติดตาม ควบคุมกำกับ และประเมินผลที่ชัดเจน และกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจหลักในการปฏิบัติตน อีกทั้งมีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความสมัครใจที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24

ฉบับ

บท

บทความวิจัย