การตรวจจับสกัดกั้นโรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

ผู้แต่ง

  • วีรพงษ์ ปงจันตา Office of Disease Prevention and Control, 1 Chiang Mai
  • อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร Office of Disease Prevention and Control, 1 Chiang Mai

คำสำคัญ:

การพัฒนาบูรณาการ, การตรวจจับ สกัดกั้นโรค, ช่องทางเข้าออกประเทศ, ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

บทคัดย่อ

กฎอนามัยระหว่างประเทศปี พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้ช่องทางเข้าออกประเทศต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามกฎอนามัยและประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางการประเมินขององค์การอนามัยโลกการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดกฎอนามัยดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2558โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการตรวจจับ-สกัดกั้น โรคติดต่อข้ามประเทศแบบบูรณาการของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 4กลยุทธ์คือ 1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 2)การพัฒนาแบบบูรณาเครือข่าย กรณีการเฝ้าระวังตรวจจับ สกัดกั้นโรคข้ามประเทศ การคัดกรอง 3) การบูรณาการองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพหน่วยงานเครือข่าย4)การพัฒนาการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศเชิงรุก

            ผลการศึกษา พบว่าการบูรณาการโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางการพัฒนากับคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ มีส่วนร่วมในการบูรณาการทุกเครือข่ายให้การสนับสนุนและบูรณาการร่วมกันทำให้เกิดการทำงานอย่างมีระบบ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันได้แก่ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขั้นตอนการสื่อสารการคัดกรองผู้เดินทางที่ช่องทาง และการบูรณาการองค์ความรู้ในหน่วยงายงานเครือข่ายให้มีความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อ จุดเด่นการศึกษานี้ คือการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน สร้างความสามัคคี ผู้บริหารในระดับสูงทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญ และสนับสนุน สร้างระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้ไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ามประเทศจากผลการคัดกรองมีผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งหมด 920,226 ราย ไม่มีผู้เดินทางรายใดสงสัยป่วยด้วยโรคติดต่อ ถูกกักตัว ส่งต่อหรือให้รายงานตัว การประเมินสมรรถนะหลักตนเอง ตามคู่มือการประเมินตนเองขององค์การอนามัยโลก(CCAT: Core Capacities Assessment Tools)ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 92ผลการประเมินภายในโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 97.92 และผลการประเมินระดับความพึงพอใจ ของหน่วยงานของเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการจาก กลุ่มตัวอย่าง 50 คน จากหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ภาพรวมร้อยละ 96.5 อยู่ในระดับมาก ( =4.4, SD.=0.51)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-12-24

ฉบับ

บท

บทความวิจัย