การพัฒนาวิธีจัดส่งวัคซีนของโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก

ผู้แต่ง

  • ศิริลักษณ์ ทวีรัตน์ Nakhonnayok Hospital, NakhonnayokProvince
  • บุญญลิป คะหาวงษ์ Pakplee Hospital, Nakhonnayok Province
  • เกศแก้ว บุญแสง Nakhonratchaseema Provincial Public Health Office

คำสำคัญ:

วัคซีน, การจัดส่งวัคซีน, ลูกโซ่ความเย็น

บทคัดย่อ

การขนส่งวัคซีนจากโรงพยาบาลไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในจังหวัดนครนายกมักพบปัญหาอุณหภูมิออกนอกช่วงที่เหมาะสม คือ 2-8 oCซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความแรงของวัคซีน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดส่งวัคซีนของโรงพยาบาลในจังหวัดนครนายก ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ (เมืองนครนายก องครักษ์ บ้านนา และปากพลี) จังหวัดนครนายกระหว่างเดือนมกราคม 2556 ถึงเมษายน 2557 (16 เดือน) มีการวางแผนปฏิบัติ สังเกต และสะท้อนกลับข้อมูลในการจัดส่งวัคซีนในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า จากการจัดส่งวัคซีนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้นนั้น เส้นทางการจัดส่งจากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยัง รพ.สต. จำนวน518เส้นทางจากทั้งหมด669 เส้นทาง (ร้อยละ 77.43) สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 2-8 oC ตลอดเส้นทาง มีเพียงร้อยละ 4.33 ที่สัมผัสอุณหภูมิต่ำกว่า 2oC ไม่มีเส้นทางใดเลยที่สัมผัสอุณหภูมิต่ำกว่า 0oCและร้อยละ18.24 สัมผัสอุณหภูมิสูงกว่า  8 oC  อุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด คือ 0.7 oC และ 13.6 oCอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดส่งวัคซีน คือ กล่องโฟม (30x37x35 ซม.) อุปกรณ์บันทึกและติดตามอุณหภูมิ (data logger รุ่น TRED 30-7R) แผ่นฟีเจอร์บอร์ดและซองน้ำแข็ง จำนวนและขนาดซองน้ำแข็งที่ใช้นั้นแตกต่างกันในโรงพยาบาลแต่ละแห่งโดยมีปริมาตรซองน้ำแข็งประมาณ 3,123-5,200 ซม3 ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการขนส่งประมาณ 5 ชั่วโมง โดยสรุป การจัดส่งวัคซีนตามวิธีการที่พัฒนาขึ้น สามารถควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่งส่วนใหญ่ให้อยู่ระหว่าง 2-8 oC ได้ดีขึ้นโรงพยาบาลอื่นสามารถนำมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดนครนายกไปปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมของบริบทของแต่ละแห่ง

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. สมหญิงพุ่มทอง,ลลิตาวีระเสถียร,พัชรีดวงจันทร์,ณัฐพร อยู่ปาน, ประสาท ลิ่มดุลย์. การประเมินผลโครงการนำร่องการควบคุมคุณภาพระบบลูกโซ่ความเย็นด้วย Computerized Data Logger ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต4สระบุรี.นครนายก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ; 2554.

2. ศิริรัตน์ เตชะธวัช,พอพิศ วรินทร์เสถียร, เอมอรราษฎร์จำเริญสุข, ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ. การสำรวจคุณภาพของวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นของหน่วยสาธารณสุขของรัฐในเขตพื้นที่สาธารณสุข12เขตปี2547.วารสารควบคุมโรค2549;32(1):20-30.

3. Sooksriwong C. Bussaparoek W. Quality of coldchain storage drugs transportation and delivery toThaihospitals.JMedAssocThai2009;92(12):1681-5.

4. พิชญา นวลได้ศรี, กรกมล รุกขพันธ์, วีรศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์. การติดตามอุณหภูมิระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนในคลังวัคซีนระดับอำเภอและตำบล. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2554:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน; 2554.

5. ดวงจันทร์ จันทร์เมือง, ผงศ์พกา ภัณฑลักษณ์, มังกรอังสนันท์, ธีร์ธวัช รัตนวรวิเศษ, วิเชียร ชนะชัย.อุณหภูมิระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเขตนครชัยบุรินทร์. วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา2555;18(3):37-45.

6. โฆษิต อร่ามโสภา, สุภารัตน์ อร่ามโสภา. การพัฒนาคุณภาพระบบลูกโซ่ความเย็นวัคซีนของงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคคปอส.พุทไธสง.วารสารองค์การเภสัชกรรม 2556; 39(4): 3-13.

7. วิเชียรชนะชัย.การพัฒนาวิธีการบรรจุและขนส่งเพื่อการประกันคุณภาพวัคซีน โรงพยาบาลเทพสถิต.วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5จังหวัดนครราชสีมา 2557;20(1):5-15.

8. ลิขิต กิจขุนทด, วรพจน์ พรหมสัตยพรต, อนุพันธ์สุวรรณพันธ์. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็นในเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์.วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น2558; 22(2):63-74.

9. Nelson CM, Wibisono H, Purwanto H. Hepatitis B vaccine freezing in the Indonesian coldchain:evidence and solutions. BullWHO 2004;82:99-105.

10. Nelson C, Fores P, Mie Van Dyck A, Chavarria J,Boda E, Coca A, et al. Monitoring temperature inthe vaccine cold chain in Bolivia. Vaccine2007;25: 433-7.

11. Wirkas T, Toikilik S, Miller N, Morgan C,Clements CJ. A vaccine cold chain freezing studyin PNG highlights technology needs for hot climate countries. Vaccine 2007;25:691-7.

12. Matthias DM, Robertson J, Garrison MM,Newland S, Nelson C. Freezing temperatures in the vaccine cold chain: a systematic literature review. Vaccine 2007;25:3980-6.

13. TechathawatS,VarinsathienP,RasdjarmrearnsookA, Tharmaphornpilas P. Exposure to heat and freezing in the vaccine cold chain in Thailand.
Vaccine 2007;25:1328-33.

14. ศิริรัตน์ เตชะธวัช, บรรณาธิการ. มาตรฐานการดำเนินงานด้านการคลังและการเก็บรักษาวัคซีน.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งซาติ; 2556.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-11-20