Published: 2016-01-26

ภาวะแก๊สในช่องหน้าวุ้นตาหลังการฉีดแก๊สเพื่อรักษาจอตาลอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์, แพทย์หญิงวรรณิศา ศุภเจียรพันธ์

6-12

การศึกษาเปรียบเทียบภาพถ่ายจอตาบริเวณเดียวกับการตรวจมาตรฐาน ด้วยเลนส์กำลังขยายสูงในการคัดกรองเบาหวานเข้าจอตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก, นายแพทย์ดวงมนตรี โรจน์ดำรงรัตนา

21-28

Ocular surface squamous neoplasia

รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล คำพิทักษ์, นายแพทย์สุธี อนันต์ประเสริฐ

29-38

Squamous Cell Carcinoma of Conjunctiva

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งปกาศิต, แพทย์หญิงฐณิชยา เหรียญภิญญวัฒน์, นายแพทย์อนันต์ พรมาตา

1-5