The Study of Occlusal Force Distribution, Occlusal Contact Areas, Occlusion Time and Disclusion Time Recorded by the T-Scan III System in Three Different Groups of Age การศึกษาการกระจายแรงการกัดสบฟัน พื้นที่การสบฟัน เวลาการสบฟัน และเวลาฟันเคลื่อนออกจากการสบ โดยใช้เครื่องทีสแกน 3 ในคน 3 กลุ่มอายุ

Main Article Content

Palita Panyoo
Sasipa Thiradilok
Woraphong Panyayong

Abstract

วัสดุและวิธีการ ทำการศึกษาในกลุ่มคนไทยจำนวน 56 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มวัยรุ่นตอนต้น อายุ 20-39 ปี เป็นผู้ชายจำนวน 10 คนและผู้หญิง จำนวน 15 คน กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 40-60 ปี เป็นผู้ชายจำนวน 10 คนและผู้หญิง จำนวน 15 คน และกลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ชายจำนวน 2 คนและผู้หญิง จำนวน 4 คน การวัดค่าพารามิเตอร์ของระบบบดเคี้ยว (Occlusal parameter) ทำโดยใช้เครื่อง T-Scan III มีชื่อเต็มว่า T-Scan computerized occlusal analysis system เป็นเครื่องมือบันทึกการกัดสบฟันในลักษณะพลวัต (Dynamic) ค่าที่ศึกษา ได้แก่ ร้อยละของการกระจายของแรงสบฟัน พื้นที่ผิวสัมผัสการสบฟัน ช่วงเวลาตั้งแต่จุดแรกที่ฟันเริ่มสบสัมผัสจนสบกันสนิท และช่วงเวลาจากการสบสนิทจนเริ่มปล่อยจากการกัด โดยมีการเปรียบเทียบค่าเหล่านี้ระหว่างคนในแต่ละกลุ่มอายุ การเปรียบเทียบค่าทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05


          ผลการศึกษา พบว่าค่าร้อยละของการกระจายของแรงสบฟัน พื้นที่ผิวสัมผัสการสบฟัน ช่วงเวลาตั้งแต่จุดแรกที่ฟันเริ่มสบสัมผัสจนสบกันสนิท และช่วงเวลาจากการสบสนิทจนเริ่มปล่อยจากการกัด ไม่มีความแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนที่มีอายุต่างๆกัน 3 กลุ่ม เมื่อทำการเปรียบเทียบค่าร้อยละของการกระจายของแรงสบฟันเปรียบเทียบทางด้านซ้ายและด้านขวาในคนกลุ่มอายุเดียวกัน พบว่าทั้ง 2 ด้านไม่มีความแตกต่างกัน แต่ค่าร้อยละของการกระจายของแรงสบฟันหลังมีค่ามากกว่าค่าร้อยละการสบฟันหน้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในคนกลุ่มอายุเดียวกัน และสำหรับการศึกษาช่วงเวลาจากการสบสนิทจนเริ่มปล่อยของการเยื้องฟันไปทางด้านซ้ายมีความแตกต่างกันกับการเยื้องไปทางด้านขวาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


          สรุปผล ค่าการกระจายของแรงสบฟัน พื้นที่ผิวสัมผัสการสบฟัน ช่วงเวลาตั้งแต่จุดแรกที่ฟันเริ่มสบสัมผัสจนสบกันสนิท และช่วงเวลาจากการสบสนิทจนเริ่มปล่อยจากการกัด ไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มคนที่มีอายุต่างกัน แต่พบช่วงเวลาจากการสบสนิทจนเริ่มปล่อยของการเยื้องฟันไปทางด้านซ้ายมีความแตกต่างกันกับการเยื้องไปทางด้านขวาระหว่างกลุ่มคนที่มีอายุต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Original article