Announcements

   วารสารเชียงใหม่ทันตแพทยสาร มีความจำเป็นที่จะต้องหยุดรับพิจารณาบทความที่เขียนเป็นภาษาไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยจะรับพิจารณาเฉพาะบทความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีการตรวจด้านภาษาจากผู้เชี่ยวชาญมาแล้ว โดยแนบหนังสือรับรองการตรวจภาษามาด้วย 

ประกาศเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563