คำชี้แจงการส่งบทความ

Chulalongkorn Medical Bulletin เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่วิชาการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการแพทย์ โดยรับพิจารณาบทความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประเภทนิพนธ์ต้นฉบับและบทความประเภทอื่น ๆ เพื่อให้สมาชิกและผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้ทันสมัย และคงมาตรฐานในการดำรงความเป็นแพทย์หรือวิชาชีพเฉพาะแห่งตน

บทความที่ส่งมาต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่มาก่อน อนึ่งกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับและพิจารณาตีพิมพ์ ส่วนข้อคิดเห็นในบทความเป็นความเห็นและเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบทความโดยตรง บทความแต่ละบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงตามสาขาของบทความนั้น อย่างน้อย 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันกับผู้เขียน อีกทั้งชุดผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความเดียวกันนั้นจะต้องมาจากหน่วยงานที่ต่างกันด้วย ซึ่งจัดประเภทของการ Peer Review เป็นแบบ Double Blinded หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่ทราบชื่อผู้เขียน และผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

Chulalongkorn Medical Bulletin มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

หลักเกณฑ์ทั่วไปและคำแนะนำการเขียนบทความดังนี้
1. ประเภทของบทความ 

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles)

เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย บทนำ บอกเหตุผล และวัตถุประสงค์ วัสดุหรือผู้ป่วย วิธีการ ผล วิจารณ์ผล สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง คำสำคัญ (Keywords) ความยาวของเรื่องประมาณ 12 หน้าพิมพ์หรือประมาณ 3,000 คำ แนะนำให้มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความพิเศษ (Special articles)

เขียนเป็นภาษาไทย เขียนจากประสบการณ์ แสดงข้อคิดเห็น แนะนำให้มีเรื่องย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รายงานผู้ป่วย (Case report)

เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ เขียนได้ 2 แบบคือ รายงานอย่างละเอียด หรือสั้น ๆ ประกอบด้วย บทนำ รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิกผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอข้อคิดเห็นอย่างมีขอบเขต สรุป บทคัดย่อแนะนำให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิจัยสิ่งประดิษฐ์ (Innovations)

กล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ ส่วนประกอบ ข้อดี ข้อเสีย การทดลอง ใช้สิ่งประดิษฐ์ โดยมีวิธีการวิจัยตามขั้นตอน สถิติสนับสนุน วิจารณ์ เหมือนกับเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ

บทฟื้นฟูวิชาการ (Review articles)

เขียนเป็นภาษาไทย ให้ความรู้ใหม่ สิ่งตรวจพบใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นบทความวิเคราะห์โรค หรือวิจารณ์สถานการณ์การเกิดโรค ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิจารณ์ สรุป เอกสารอ้างอิง

ย่อวารสาร (Journal abstracts)

ย่อจากบทความใหม่ ๆ จากวารสารต่างประเทศหรือวารสารภาษาไทยที่พิมพ์ภายในหนึ่งปี พร้อมทั้งบทวิจารณ์ของผู้ย่อ

2. ส่วนประกอบของบทความ

ชื่อเรื่อง สั้น แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ชื่อผู้เขียน เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวุฒิ การศึกษา และสถานที่ทำงาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ

เนื้อหา เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อเรื่องสั้น กะทัดรัดแต่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ถ้าเป็นภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยมากที่สุด ยกเว้น ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ใจความ หากจำเป็นต้องใช้คำย่อ ต้องเขียนคำเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก บทความควรประกอบด้วย บทนำอย่างสมบูรณ์ ตามหัวข้อโดยละเอียดที่ปรากฏในคำแนะนำท้ายบท และไม่สามารถระบุตัวหรือชื่อของผู้ป่วยไว้ในบทความ

บทคัดย่อ, เรื่องย่อ ย่อเฉพาะเนื้อหาสำคัญเท่านั้น ให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนุญาตให้ใช้คำย่อที่เป็นสากล สูตร สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ใช้ภาษารัดกุม ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ หรือ 15 บรรทัด ระบุส่วนประกอบสำคัญที่ปรากฏในบทความอย่างย่อตามคำแนะนำท้ายบท

คำสำคัญ ได้แก่ ศัพท์ หรือวลี ภาษาอังกฤษ ประมาณ 3 - 5 คำ เพื่อนำไปใช้ในการบรรจุในดัชนีเรื่องสำหรับการค้นคว้า

3. เอกสารอ้างอิง ใช้ แบบ Vancouver Style เอกสารที่อ้างอิงใส่เครื่องหมายเลข 1-2-3 หรือ 1,2,3 ......... อยู่ในวงเล็บไว้ท้ายประโยค เอกสารที่อ้างถึงเป็นอันดับแรกให้จัดเป็นเอกสารอ้างอิงหมายเลขหนึ่งและเรียงตามลำดับการอ้างอิงต่อ ๆ ไป

ชื่อผู้เขียน ชื่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ชื่อสกุล อักษรตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง ใส่ชื่อผู้เขียนทุกคน ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค, ถ้าเกิน 6 คน ใส่ชื่อ 6 คนแรกหลังชื่อ สุดท้ายให้เติม et al.

การอ้างอิงวารสาร ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อย่อวารสาร (Title of the journal) ปีพิมพ์ (Year);เล่มที่ของวารสาร (Volume):หน้าแรก–หน้าสุดท้าย(Page).

ตัวอย่าง Techanitisawad P, Kittikowit W, Sasiwimonphan K. Differentiation of papillary renal cell carcinoma subtypes by imaging features of CT scan. Chula Med J 2016;60:467-76.
ตัวอย่างภาษาไทย ไกรศรี จันทรา, อภิชัย อังสพัทธ์, ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ. การผ่าตัดแบบแบ่งขั้นตอนของมะเร็งปุ่มรากผมบริเวณหนังศีรษะที่มีขนาดใหญ่: รายงานผู้ป่วย 1 ราย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2559;60:489 - 95.

การอ้างหนังสือหรือตำรา ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of publication):สำนักพิมพ์ (Publisher);ปี (Year).

ตัวอย่าง Sherlock S, Dooley J. Diseases of the liver and biliary system. 9th ed. London: Blackwell; 1993.

ตัวอย่างภาษาไทย อารีย์วรรณ อ่วมตานี. การวิจัยคุณภาพทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.

การอ้างบทหนึ่งในหนังสือหรือตำรา ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of a chapter). ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ/editor(s). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of publication): สำนักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year).
หน้า/p. หน้าแรก–หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง Hewlett EL. Microbial virulence factors. In: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, editors. Principles and practice of infectious disease. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1990. p. 2–9.

ตัวอย่างภาษาไทย ธนา นิลชัยโกวิทย์. ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียและการตาย. ใน:
มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ. จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี.
กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2539. หน้า 343-5.

การอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้ปริญญา.

ตัวอย่าง Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis, MO: Washington University; 1995.

ตัวอย่างภาษาไทย เฟื่องฟ้า สีสวย. คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.

การอ้างอิงวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet) ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อย่อวารสาร (Title of the journal) [ประเภทของสื่อ]. ปีพิมพ์ (Year) [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]; ปีที่ (Volume): [หน้า/about screen]. เข้าถึงได้จาก/Available from: https://………..

ตัวอย่าง Annas GJ. Resurrection of a stem-cell funding barrier-Dickey-Wicker in count. N Engl J Med [Internet]. 2010 [cited 2011 Jun 15];363:1687–9. Available from: https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1010466

ตัวอย่างภาษาไทย ไพรัลยา สวัสดิ์พานิช. เมื่อลูกเป็นสาวเร็ว [อินเทอร์เน็ต]. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. Siriraj E-Public Library; 2553 [เข้าถึงเมื่อ 31 มี.ค. 2554]. เข้าถึงได้จาก:https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=259

4. ต้นฉบับ ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียว คอลัมน์เดียว กระดาษสั้น ขนาด 21.6 x 27.9 เซนติเมตร หรือ A4 ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน ต้นฉบับภาพประกอบและตารางให้ใส่รวมในต้นฉบับ พร้อมจดหมายเพื่อขอตีพิมพ์ ต้นฉบับพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft word การส่งต้นฉบับบทความ ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความโดยส่งบทความผ่านทางเวบไซต์ในระบบออนไลน์ (submission online)
https://www.tci-thaijo.org/.index.php/clmb/.index

ภาพประกอบ ภาพลายเส้น เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษอาร์ต ใช้ภาพสไลด์หรือภาพขาวดำขนาดโปสการ์ด (ไม่ใช้ภาพสี) เขียนลูกศร แสดงทิศทางหัวภาพ คำอธิบายภาพ ใช้ภาษาอังกฤษบนกระดาษของภาพ เขียนชื่อบทความและลำดับภาพไว้หลังภาพ ภาพเอ็กซเรย์ต้องลบชื่อผู้ป่วยออก ตาราง ใส่เลขที่ตารางพร้อมคำอธิบายตาราง

5. คำแนะนำการเขียนบทคัดย่อ (Structured abstract)
บทคัดย่อแสดงถึงขั้นตอนในการศึกษาวิจัยมีดังต่อไปนี้

Background : เหตุผลของการทำวิจัย
Objective (s) : วัตถุประสงค์
Methods : วิธีการทำวิจัย
Results : ผลการศึกษา
Conclusion : สรุป
Keywords : คำสำคัญ

6. การรับเรื่องตีพิมพ์ ต้นฉบับที่เสนอมาได้รับการพิจารณาให้นำลงตีพิมพ์ ทางหน่วย ฯ จะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบ พร้อมทั้งจัดส่งฉบับพิมพ์ร่างให้ผู้เขียนตรวจทาน และขอคืนตามกำหนดเวลา

7. ค่าตีพิมพ์บทความ ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสารไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบทความฉบับเต็มได้ทางเวบไซต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายsubmission online https://www.tci-thaijo.org/.index.php/clmb.about.submissions

8. สถานที่ติดต่อ หน่วยวารสาร
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 02-2564479
E-mail: chulamed@hotmail.com, chulamedj@chula.md
https://www.tci-thaijo.org/.index.php/clmb/index