ที่ปรึกษา

ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. สมชาย เอี่ยมอ่อง  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรณาธิการบริหาร

ศ.นพ. สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

ศ.นพ. เยื้อน ตันนิรันดร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. สมรัตน์ จารุลักษณานันท์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. อารี ตนาวลี  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช        คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ศ.นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง    คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.นพ. มานะ ทวีวิศิษฎ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.นพ. สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร. กอบธัม สถิรกุล  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. ธีรพร ชินชัย  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.นพ.สาธิต คูระทอง  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พ.อ.รศ.นพ.ราม รังสินธุ์  วิทยาลัยแพทยศาสคร์พระมงกุฎเกล้า
ผศ.ดร. ชาลินี รอนไพริน  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร.นพ.ชวบูลย์ เดชสุขุม  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร. ชาลิสา หลุยเจริญ ชีพสุนทร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. สิทธิรักษ์ รอยตระกูล  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

บรรณาธิการอำนวยการ

นางอารยา สุวรรณฤทธิ์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

Advisory Board

Yong Poovorawan Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Somchai Eiam-Ong Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Thewarug Werawatganon Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Apiwat Mutrirangura Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Vorasuk Shotelersuk Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Editor-in-Chief

Sittisak Honsawek Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

Editorial Board

Yuen Tannirandorn Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Somrat Charuluxananan Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Aree Tanavalee Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Suthiluk Patumraj        Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Chucheep Sahakitrungruang   Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Mana Taweevisit  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Prachya Kongtawelert  Faculty of Medicine, Chiang Mai University

Surasak Sangkhathat Na Ayudya 

Faculty of Medicine, Prince of Songkhla University
Korbtham Sathirakul  Faculty of Pharmacy, Mahidol University
Teeraporn Chinchai  Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University
Rusmon Kalayasiri  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Sathit Kurathong  Nawamintharathirat Faculty of Medicine Vajira Hospital,  University
Ram Rangsin  Phramongkutklao College of Medicine
Chalinee Ronpirin  Faculty of Medicine, Thammasart University
Wilairat Leeanansaksiri  Institute of Science, Suranaree University of
Technology
Chavaboon Dechsukhum  Institute of Medicine, Suranaree University of
Technology
Chalisa Louicharoen Cheepsunthorn  Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Sittiruk Roytrakul  National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology

Managing Editor

Araya Suwannarit Faculty of Medicine, Chulalongkorn University