Editorial Team

บรรณาธิการ

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กองบรรณาธิการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น  
2. นายแพทย์ภุมรินทร์ แซ่ลิ้ม  
3. พันเอกนายแพทย์สุธี อินทรชาติ  
4. นายแพทย์อิสระ อริยะชัยพาณิชย์  
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วินชนะ  ศรีวิไลทนต์  
6. นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงวราลี อภินิเวศ ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
7. นาวาอากาศตรี นายแพทย์ชัชวาลย์ จันทะเพชร  
8. แพทย์หญิง อลิสา ยาณะสาร  
9. เรือเอกวัชระ เพ็ชรรัชตานนท์  
10. แพทย์หญิง ธัมพรรษ ปิยสุวรรณกุล  
11. พันตรีหญิง ปิยธิดา กัลยาณมิตร  

กองบรรณาธิการอาวุโส

1. นายแพทย์รายิน อโรร่า  
2. พลตรีคเชนทร์ ปิ่นสุวรรณ  
3. พลตรีพจน์ เอมพันธุ์  
4. พลอากาศตรี นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ  
5. พันเอก นายแพทย์สุรจิต สุนทรธรรม  
6. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา  
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี  
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงรพีพร โรจน์แสงเรือง  
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บริบูรณ์ เชนธนากิจ  
10. แพทย์หญิงทิพา  ชาคร