About the Journal

วารสารวิชาการ การแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นวารสารที่มีการนำเสนอข้อมูลทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความรู้และการสร้างเครือข่ายที่สำคัญอันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและบริการด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารฯ มีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการ และนวัตกรรมด้านการแพทย์และฉุกเฉิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถชี้นำและขับเคลื่อนพัฒนาประเทศและสังคมนวัตกรรม
  3. เพื่อเป็นการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย บุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฯ จะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็น ทบทวน และตรวจสอบ วิพากษ์ วิจารณ์ ความถูกต้อง เหมาะสมทางวิชาการ จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ ในรูปแบบพิชยพิจารณ์ (Peer-Reviewed) ก่อนลงตีพิมพ์ และเป็นการประเมินแบบการปกปิดสองทาง (Double Blinded)

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

  1. รายงานผลการวิจัย หรือรายงานค้นคว้าและการสำรวจในด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน (Research Articles)
  2. บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน หรือบทความอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉิน (Academic Articles)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) 

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

  • ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์