The Two-month Exclusive Breastfeeding among Mothers Immediately Separated from Their Offsprings: A Case Study of Two Tertiary Hospitals at Northeastern Thailand

  • Potchamarn Jantawong มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Somjit Muangpin Midwifery Division Faculty of Nursing Khon Kaen University Thailand
Keywords: exclusive breastfeeding, mother and infant separation, sick newborn

Abstract

Breast milk is vaccination and medication for infants and newborns, especially sick newborns. The percentage of sick newborns who are exclusively breastfed for six months is varied from 17–40. This research aimed to study the situation of, and selected factors associated with two months exclusive breastfeeding among mothers who immediately separated from the offspring at birth. The samples in the study were 168 mothers who gave birth at two tertiary hospitals at Northeastern Thailand and their offsprings were hospitalized in neonatal intensive care unit.  The content validity index and Cronbach alpha’s coefficient of the 16 items of breastfeeding and selected factors questionnaire was reported as 0.88 and 0.92.  When the offspring was 2 month-old, the data were gathered by the self-report postal questionnaires, from September 2019 to December 2020. The data were then analyzed by Chi-square test and Fisher’s exact test. The findings showed that the exclusive breastfeeding rate at two months was 60.70 percentage. The separation period of mothers and the offspring were accounted for from six hours to more than a week. Most infants were born at full-term pregnancy and received skin-to-skin contact with their mothers. Nearly 80 percentages of mothers practiced breast milk expression for the offsprings. During the pre-discharge period, most mothers stayed with their offsprings and continued breastfeeding practice for 24 hours. The mothers relied on the breastfeeding information provided by the health facilities. The skin-to-skin contact, breastfeeding practice for 24 hours during pre-discharge, and breastfeeding information resource was significantly associated with the 2- months exclusive breastfeeding (p< 0.05). The skin-to-skin contact, continually breastfeeding practices for 24-hours during pre-discharge, and resources of breastfeeding information were crucial activities, then healthcare providers should educate/support the mothers and the separated offsprings. The effect of skin-to-skin contact and continually breastfeed for 24 hours at pre-discharge program on the six-months exclusive breastfeeding should be further conducted.   

Downloads

Download data is not yet available.

References

Spatz DL. Ten steps for promoting and protecting breastfeeding for Vulnerable infants. J Neonatal Nurs 2004;18:385-96.

Victora CG, Horta BL, Loret de Mola C, Quevedo L, Pinheiro RT, Gigante DP, et al. Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 30 years of age: A prospective birth cohort study from Brazil. Lancet Glob Health [Internet]. 2015 [Cited 2021 Feb 15];3:199-205. Available from: https://doi.org/10.1016/S2214-109X(15)70002-1

World Health Organization (WHO). Increasing commitment to breastfeeding through funding and improved policies and programmes [Internet]. 2019 [ Cited 2021 Feb 15]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326049/WHO-NMH-NHD-19.22-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 [อินเตอร์เน็ต]. 2563 [เข้าถึงเมื่อ 15 พ.ย. 2563]. เข้าถึงได้จาก: https://www.unicef.org/thailand/media/5146/file/Multiple%20Indicator%20ClClust%20Sur vey%202019.pdf

Ngerncham S, Boonlerluk P, Sudsawat B, Jaroonnetr T, Arkomwattana M, & Sawangsi U. Rate of breast feeding for 4 months and promoting factors: A cohort study of mothers of preterm infants at Siriraj hospital. Siriraj Medical Journal 2010;62:128-32.

จิดาภา พิกุลงาม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ของมารดาทารกป่วยในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ [อินเตอร์เน็ต]. 2556 [เข้าถึงเมื่อ 15 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://203.131.209.219/km/admin/new/020517_150116.pdf.

Sutthida O, Pimpaporn K, Malee U. Factors predicting breastfeeding among mothers of preterm Infants”. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University [Internet]. 2016. [Cited 2021 Feb 15 ];24:32-42. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/82401

Maastrup R, Hansen BM, Kronborg H, Bojesen SN, Hallum K, Frandsen A, et al. Factors associated with exclusive breastfeeding of preterm infants: Results from a prospective national cohort study. PLoS One [Internet]. 2014 [Cited 2021 Feb 15];9: 1-10. Available from: https://doi:10.1371/journal.pone.0089077

Karimi FZ, Sadeghi R, Maleki-Saghooni N, Khadivzadeh T. The effect of mother-infant skin to skin contact on success and duration of first breastfeeding: A systematic review and meta-analysis. Taiwan J Obstet Gynecol [Internet]. 2019 [Cited 2021 Feb 15];58:1-9. Available from: https://doi:10.1016/j.tjog.2018.11.002

กรียงศักดิ์ จีระแพทย์. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่:ปัญหาที่พบบ่อยทารก. ใน: สรายุทธ สุภาพรรณชาติ, บรรณาธิการ. Minimizing Neonatal Morbidities. กรุงเทพฯ: แอคทิฟพริ้นท์; 2554.

Hobbs A, Mannion C, McDonald S, Brockway M, Tough S. The impact of caesarean section on breastfeeding initiation, duration and difficulties in the first four months postpartum. BMC Pregnancy Childbirth [Internet]. 2016 [Cited 2021 Feb 15];16:1-9. Available from: https://doi.org/10.1186/s12884-016-0876-1

ศศิกานต์ กาละ, รังสินันท์ ขาวนาค. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดที่ทารกป่วย. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ 2559;36:196-207

อำภา วังคำ, นิตยา ไทยาภิรมณ์, อุษณีย์ จินตะเวช. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้นมมารดาอย่างต่อเนื่องของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด. พยาบาลสาร 2554;38:73-85.

นฤมล จีนเมือง, วรรณา พาหุวัฒนกร, ฉวีวรรณ อยู่สําราญ. ปัจจัยด้านมารดาทารกและสิ่งแวดล้อมในการทํานายความสําเร็จของบทบาทการเป็นมารดาหลังคลอดทารกก่อนกําหนด. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2559;8:44-53.

อุษณีย์ จินตะเวช, เทียมศร ทองสวัสดิ์, ลาวัลย์ สมบูรณ์. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาหลังคลอด. พยาบาลสาร 2557;41:133-44.

Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A. Statistical power analyses using G* Power 3.1:Tests for correlation and regression analyses. Behavior research Methods [Internet]. 2009 [Cited 2021 Feb 15];41:1149-60. Available from: https://link.springer.com/content/pdf/10.3758/BRM.41.4.1149.pdf

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. ระเบียบวิธีการวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ยูแอนไออินเตอร์มีเดีย; 2553.

Casper C, Sarapuk I, Pavlyshyn H. Regular and prolonged skin-to-skin contact improves short-term outcomes for very preterm infants: A dose-dependent intervention. Archives de Pe´diatrie [Internet]. 2018 [Cited 2021 Feb 15];25:469-75. Available from: https://doi.org/10.1016/j.arcped.2018.09.008

Premji SS, Currie G, Reilly S, Dosani A, Oliver LM, Lodha AK, et al. A qualitative study: Mothers of late preterm infants relate their experiences of community-based care. PLoS One [Internet]. 2017 [Cited 2021 Feb 15];12:1-13. Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174419

Published
2021-08-30
How to Cite
1.
Jantawong P, Muangpin S. The Two-month Exclusive Breastfeeding among Mothers Immediately Separated from Their Offsprings: A Case Study of Two Tertiary Hospitals at Northeastern Thailand. J Health Sci BCNSP [nternet]. 2021Aug.30 [cited 2021Dec.2];5(2):70-5. vailable from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/article/view/249455
Section
Research Articles