Development of Caring Model for Cancer Outpatients with undergoing Radiation Therapy in the Temporary Rental House Community

  • ชลิยา วามะลุน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  • โสภิต ทับทิมหิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  • เพชรไทย นิรมานสกุลพงศ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  • ชนาธิป หาหลัก โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  • สง่า ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ภัทรวิมล ลิ้มจิตรกร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  • อาไพวรรณ ทองสุพล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
Keywords: care model, cancer patients, radiation therapy, community

Abstract

Cancer outpatients with undergoing radiation therapy lived in temporary rental housing community near the hospital to be convenience for their treatment. However, there was no model of care in these patients. The aim of this mixed methods research was to develop the model of caring for cancer outpatients with radiation therapy in Ban Dong- Kham- Aor Community, Khamyai Sub-district, Muang District, Ubon Ratchathani province by using chronic care model. The research and development method was conducted between March 2014 and March 2016. There were four phases including: 1) analyzing situation of cancer caring; 2) planning and selecting the option of care; 3) practicing the plan and developing the model; and 4) evaluating the outcomes. The subjects were 92 persons of each group of cancer outpatients, caregivers, and health care providers in Ubon Ratchthani cancer hospital; 10 landlords; and 10 community leaders. The instruments were questionnaires and unstructured vs semi-structured interviews. Quantitative data were analyzed by descriptive statistics in terms of percentage, mean, standard deviation and pair t-test, whereas qualitative data were analyzed by content analysis. The results found that the model of care consisted of three domains. First one was the process’ performance of care for cancer outpatients undergoing radiation therapy in the community. Second one was the program for providing information for cancer outpatients undergoing radiation therapy. Last one was the card recording document information of cancer outpatients undergoing radiation therapy. This patient’s document was benefit for community leaders and stakeholders to participate effective continuing of patient care. The patients’ quality of life was significantly enhancing when comparing between before and after development of the care model at level p<0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization and International Union Against Cancer. Global Action Against Cancer. Geneva: World Health Organization; 2005.

Woods,N.F., Lewis, F.M., & Ellison, E.S. Living with cancer family experiences. Cancer Nursing; 1989: 12(1): 28-33.

สมเกียรติ โพธิสัตย์. การทบทวนวรรณกรรม: สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง. สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์; 2557.

American Cancer Society. Type of Cancer Treatment. 2017. Retrieved 15/02/2017. From http://www.org>treatment

วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร. การพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง. บทที่ 3 คุณภาพชีวิตผู้ป่วย โรคมะเร็ง, บทที่ 4 อาการและการจัดการกับอาการในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์; 2554: 79-220.

ณัฎฐชา เจียรนิลกุลชัย และสายหยุด เถาลัดดา. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งสมองทุติยภูมิที่ได้รับการรักษาด้วยรังสี.วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์. 2559; 36(4):209-222.

Pawel B. & Maria Z. Social support of chronically mentally ill patients. 2008. 2: 13–19. Retrieved 06/06/2013. From http://www.archivespp.pl/uploads/images/2008_10_2/13_p_Archives%202_08.pdf

อรสา วัฒนศิริ และเสาวภา ศรีภูสิตโต. การพัฒนากระบวนการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเภทโดยทีมสหสาขาและเครือข่ายผู้ดูแล โรงพยาบาลกาแพงเพชร. วารสารกองการพยาบาล. 2556, 40(1), 67-83.

Kemis, S & Mc Taggart,R. The Action Research Planer. 3rd ed. Victoria: Deakin Univversity. 1990.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ; สุวีริยาสาสน์; 2543: 36-42

Wagner EH, Davis C, Schaefer J, Von Korff M, Austin B. “A Survey of Leading Chronic Disease Management Programs: Are They Consistent with the Literature?”. Managed Care Quarterly. Wagner EH, Austin BT, Davis C, Hindmarsh M1999; 7(3):56–66.[PubMed

Wagner EH, Austin BT, Davis C, Hindmarsh M, Schaefer J, Bonomi A. Improving chronic illness care: translating evidence into action. Nov-Dec 2001; 20(6):64-78.

สมพงษ์ จันทร์โอวาท สุภาพร สุโพธิ์และนวรัตน์ บุญนาน. การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนใน การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: กรณีศึกษาเครือข่ายบริการสุขภาพแกดำ จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการสาธารณสุข; 2557;23: 394-402.

อภิญญา ไชยวงศา. ผลของการใช้โครงการสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2555.
Published
2017-04-28
How to Cite
1.
วามะลุนช, ทับทิมหินโ, นิรมานสกุลพงศ์เ, หาหลักช, ทับทิมหินส, ลิ้มจิตรกรภ, ทองสุพลอ. Development of Caring Model for Cancer Outpatients with undergoing Radiation Therapy in the Temporary Rental House Community. J Health Sci BCNSP [Internet]. 2017Apr.28 [cited 2021Sep.28];1(1):39-0. Available from: https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnsp/article/view/193056
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)