เปิดรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่

2023-06-02

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป