เปิดรับบทความ

2021-10-04

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ การทบทวนวรรณกรรมทางสุขภาพและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ส่งบทความ_(1).png