แจ้งกำหนดการ Submission บทความผ่านระบบ ThaiJo

2020-03-10

- ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2563  Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563

- ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2563      Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 30 สิงหาคม 2563

- ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564       Submission บทความ ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2563