ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

2020-03-06

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ผ่านระบบออนไลน์ของ ThaiJo