Editorial Board

เจ้าของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 0-5443-1779     โทรสาร 0-5443-1889

 

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.เวคิน นพนิตย์           ผู้อำนวยการProfessional Associates of Thailand

ดร. ธานี กล่อมใจ                ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

 บรรณาธิการ

ดร.ทักษิกา       ชัชวรัตน์

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.กฤตพัทธ์     ฝึกฝน

ดร. ดลนภา      หงษ์ทอง

 เลขานุการ

อาจารย์จรรยา       แก้วใจบุญ

อาจารย์สมศรี       ทาทาน

อาจารย์อัมพร        ยานะ

อาจารย์วรัญญากร  โนใจ

อาจารย์ฐิติพร        เรือนกุล

นายเอกชัย           หมื่นขัติย์

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น                  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ สิทธิสมบัติ         มหาวิทยาลัยเดอะเนชั่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล           คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ทำดี                   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง               สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมานจิต ภิรมย์รื่น           ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                                               มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

ดร.บรรจง ไชยรินคำ                                     มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.ประจวบ แหลมหลัก                                 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.นุสรา ประเสริฐศรี                                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ดร.สุชาดา อินทรคำแห่ง ณ ราชสีมา                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

ดร.ทักษิกา ชัชวรัตน์                                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน                                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดร.ดลนภา   ไชยสมบัติ                                  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา