contact

กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา     312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง   จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000  โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114  โทรสาร  0-5443-1889   มือถือ  06-1289-5926 (ดร.ทักษิกา ชัชวรัตน์)    E-mail : journal@bcnpy.ac.th