คำแนะนำ การส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์

คำแนะนำ การส่งผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข  และการศึกษา .ศ. 2563

  เพื่อให้การจัดทำวารสารการพยาบาล  การสาธารณสุข  และการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ   จึงขอให้ยกเลิกคำแนะนำ ปี 2561 และใช้คำแนะนำนี้ ตั้งแต่  1  มกราคม  2563  ดังนี้

      วารสาร  จะดำเนินการในลักษณะ  E- journal  ไม่จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

                ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ

                ผลงานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ หมายถึง ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 คน  ในลักษณะ  Double blinded  ที่มีความเห็นตรงกันว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพ  สามารถลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้

               ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์ หมายถึง บทความวิจัย บทความวิชาการ หรือ บทความปริทรรศน์ 

คำแนะนำของการเตรียมบทความ 

  1. ข้อกำหนดการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข  และการศึกษา มีดังต่อไปนี้

                   1.1.  เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาการพยาบาล   การสาธารณสุข และการศึกษา   

                   1.2.  ผลงานวิชาการต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน  ยกเว้นเป็นผลงาน

วิชาการที่ได้นำ เสนอในการประชุมทางวิชาการที่ไม่มี Proceedings และผู้เขียนจะต้องไม่ส่งบทความเพื่อไปตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นในเวลาเดียวกัน                   

                   1.3.  ผลงานวิชาการจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร  ไม่น้อยกว่า  2  คน 

                   1.4.  กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารหลังจากผ่านการประเมินจากโดยผู้ทรงคุณวุฒิและกองบรรณาธิการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว                   

                   1.5.  หากผลงานวิชาการใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์  เจ้าของผลงานวิชาการจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การตีพิมพ์

                    1.6.  ผลงานวิจัยต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  จากสถาบันใด  สถาบันหนึ่ง (เฉพาะวิจัยในมนุษย์)

  1. อัตราค่าบำรุงวารสารฯ / ค่าธรรมเนียมในการนำผลงานวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารฯ

                    อัตราค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ 1 บทความ

                        โดยชำระค่าลงทะเบียนตีพิมพ์บทความ  โดยการโอนเงินมาที่  บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา พะเยา  เลขบัญชี  512-0-69285-0   ชื่อบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี(งานวารสาร)

  1. การเตรียมต้นฉบับ บทความวิจัย มีแนวปฏิบัติตามลำดับการเขียน  ดังนี้

         3.1  ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                    3.2.  ชื่อ-สกุล และสถานที่ทำงานของผู้แต่ง  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

                    3.3. บทคัดย่อ ภาษาไทย ไม่เกิน  1 หน้า และภาษาอังกฤษ (Abstract)  ไม่เกิน  500 คำ

                    3.4. คำสำคัญ (Keywords) ให้ผู้เขียนพิจารณา คำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน  3-5  คำ

                    3.5.  บทนำ  เป็นการเขียนความเป็นมาหรือความสำคัญ  ควรเขียนสาระหรือข้อมูลสำคัญที่เป็นประเด็นหลักการวิจัย เขียนให้กระชับ ตรงประเด็นและแสดงถึงความสำคัญหรือปัญหาที่ต้องทำการศึกษา

                    3.6.  วัตถุประสงค์การวิจัย  กระชับและชัดเจน

                    3.7. ระเบียบวิธีการวิจัย เป็นการเขียนอธิบายกระบวนการทำวิจัยตามหลักระเบียบวิธีวิจัยที่มีคุณภาพ  โดยมีรายละเอียดพอสังเขปที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของกระบวนการ

                    3.8. ผลการวิจัย  เป็นการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อค้นพบจากการวิจัย หากจะมีการนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง   ควรออกแบบตารางให้เหมาะสม และให้นำเสนอข้อมูลใต้ตารางตามที่จำเป็น การอธิบายข้อมูลควรหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำกับสิ่งที่แสดงในตาราง

                    3.9. อภิปรายผล เป็นการแปลความหมายของผลการวิจัย และอธิบายเหตุผลว่าข้อค้นพบหรือสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายด้วยหลักการหรือทฤษฎีใดบ้าง ผลการวิจัยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของคนอื่นหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ในการอภิปรายควรสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลและอธิบาย  โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

                    3.10. ข้อเสนอแนะ ในการเขียนข้อเสนอแนะจากการวิจัย  ควรเขียนข้อเสนอแนะเพื่อการนำผล การวิจัยไปใช้  หรือสำหรับการทำวิจัยต่อยอดในอนาคต ทั้งนี้ข้อเสนอแนะควรสืบเนื่องจากข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้  ไม่ใช่ข้อเสนอแนะตามหลักการโดยทั่วไป

                    3.11.  กิตติกรรมประกาศ (หากมี)

                    3.12.   เอกสารอ้างอิง

  1. 4. การเตรียมต้นฉบับ บทความปริทัศน์(Review Article) มีแนวปฏิบัติตามลำดับการเขียน  ดังนี้

          4.1  ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          4.2  ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน และสถานที่ทำงาน โดยใช้ภาษาไทย

     4.3  บทคัดย่อ (Abstract) ให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นความเรียงย่อหน้าเดียว

ประกอบด้วยสาระสังเขปที่สำคัญและครบถ้วน  คำสำคัญ(Key words) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3-5 คำ

                    4.4  บทนำ เป็นการเขียนความสำคัญ  ควรเขียนสาระหรือข้อมูลสำคัญที่เป็นประเด็นหลักของเรื่องที่นำเสนอ  เขียนให้กระชับ ตรงประเด็นและแสดงถึงความสำคัญว่าทำไมจึงนำเสนอบทความนี้

     4.5  สาระปริทัศน์ในประเด็นต่างๆ  ที่ตรงกับชื่อเรื่อง  โดยประเด็นที่นำเสนอจะต้องกระชับ

 ตรงประเด็น ไม่ซ้ำซ้อน

     4.6  วิจารณ์  เป็นการสรุปสาระ และแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนโดยจะอ้างอิงวรรณกรรม

ต่างๆมาเพิ่มเติมหรือไม่ก็ได้

                     4.7.  กิตติกรรมประกาศ (หากมี)

                     4.8   เอกสารอ้างอิง

  1. 5. การอ้างอิงเอกสาร

         การเขียนเอกสารอ้างอิง (References) ท้ายบทความ  สำหรับแนวทางของการเขียนเอกสารอ้างอิง   โดยใช้ระบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, published by the American Psychological Association, 2011)  มีรายละเอียด ดังนี้

                    ผู้แต่งเป็นชาวไทย ให้ลงทั้งชื่อและนามสกุล ตามลำดับ

         ผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศให้ลงนามสกุลตามด้วยเครื่องจุลภาค และต่อด้วย อักษรย่อของ

ชื่อต้น และชื่อรอง    ทั้งนี้รวมถึงผู้แต่งชาวไทยที่เขียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษ จะลงรายการผู้แต่ง

โดยใช้นามสกุลขึ้นต้น เหมือนผู้แต่งชาวต่างประเทศ   ดังตัวอย่าง

             5.1  หนังสือ

               ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป). เมืองที่

พิมพ์: สำนักพิมพ์

           บุญชม ศรีสะอาด. (2547). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่4). กรุงเทพฯ :

                  สุวีริยาสาส์น.

           Kosslyn, S. M., & Rosenberg, R. S. (2004). Psychology: The brain, the person,

                        the world.(2nd ed.). Essex, England: Pearson Education Limited.

            Mussen, P., Rosenzweig, M. R., Aronson, E., Elkind, D., Feshbach, S., Geiwitz., P. J.,

                         et al. (1973). Psychology: An introduction. Lexington, Mass.: Health.

              5.2 วารสาร

               ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้า.

               เผชิญ กิจระการ และสมนึก ภัททิยธนี. (2545). ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index

                          : E.I.).วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 8(1), 30-36.

               Klimoski, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in

                          organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and

                          Research, 45(2), 10-36.

              5.3 หนังสือรวมเรื่อง (Book Review)

               ชื่อผู้นิพนธ์. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์ ตั้งแต่พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป, หน้า). เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์

                  ประสม เนืองเฉลิม. (2549). วิทยาศาสตร์พื้นบ้าน: การจัดการเรียนรู้มิติทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

                               การบูรณาการ ความรู้พื้นบ้านกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน :

                               กรณีศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ป่าปู่ตา. ใน ฉลาด จันทรสมบัติ (บรรณาธิการ),

                               ศึกษาศาสตร์วิจัย ประจำปี 2548 – 2549 (หน้า 127 – 140). มหาสารคาม :

                               สารคาม-การพิมพ์-สารคามเปเปอร์

                  Coopper, J., Mirabile, R., & Scher, S. J. (2005). Actions and attitudes: The theory of

                               cognitive dissonance. In T. C. Brock & M. C. Green (Eds.), Persuasion:

                               Psychological insights and perspectives (2nd ed., pp. 63-79). Thousand

                               Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

              5.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

               ชื่อผู้นิพนธ์. (วันที่ เดือน ปีที่ปรับปรุงล่าสุด). ชื่อเรื่อง. วันที่ทำการสืบค้น, ชื่อฐานข้อมูล

                สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (3 ธันวาคม 2548). ธนาคารหลักสูตร. สืบค้นเมื่อ

                          1 มีนาคม 2550,จาก

                          http://db.onec.go.th/thaigifted/lessonplan/index.php

                 Wollman, N. (1999, November 12). Influencing attitudes and behaviors

                           for social change. Retrieved July 6, 2005, from

                            http://www.radpsynet.org/docs/wollmanattitude.html

  1. 6. โปรดตรวจสอบ ต้นฉบับดูว่า ท่านได้เขียนหัวข้อต่างๆ และให้ข้อมูลครบถ้วน ใช้คำต่างๆถูกต้องตามพจนานุกรมไทย และอังกฤษ รวมทั้งคำศัพท์ทางวิชาการ และระบบการอ้างอิง ได้ถูกต้อง
  2. ในการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ในบทความ ขอให้ผู้เขียนใช้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือและทันสมัยไม่เกิน 10 ปี มีการระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ปรากฏอย่างชัดเจน ควรอ้างอิงจากแหล่งหรือเอกสารที่เป็นต้นตอของข้อมูล และบทความใดที่มีการตรวจสอบพบว่าเข้าข่าย Plagiarism จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณาลงตีพิมพ์
  3. การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 จัดหน้าให้มีช่องว่างด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง  1 นิ้ว  ด้านซ้าย 1.25  นิ้ว ด้านขวา  1  นิ้ว อักษรที่ใช้ในการพิมพ์ให้ใช้ฟอนต์  Angsana  New  ขนาด 16 และ  single space และมีเนื้อหารวมบทคัดย่อและเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 15 หน้า                 
  4. การส่งต้นฉบับ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

                    9.1. ส่งต้นฉบับบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นอิเลคทรอนิคส์ไฟล์ (.docx) ไปที่     เวบไซต์ของวารสารที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy เพื่อทำการลงทะเบียนสมาชิกวารสาร และดำเนินการส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ของ TCI  ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อมูลคำแนะนำ เบื้องต้นสำหรับผู้นิพนธ์ที่เมนูด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์  หรือตามคู่มือแนบท้าย

                    9.2. เมื่อบทความผ่านประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะมีหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการวารสารให้ผู้เขียนดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

                    9.3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ในวารสารเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากกองบรรณาธิการ

ข้อ 8. วารสารฯ มีกำหนดออกปี ละ 3 ฉบับ คือ

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2  พฤษภาคม – สิงหาคม และ

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

      ผู้นิพนธ์หรือผู้อ่านท่านใดประสงค์จะขอข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อกองบรรณาธิการ ได้ดังนี้

 

      กองบรรณาธิการวารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

      312 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง

      จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000

      โทรศัพท์ 0-5443-1779 ต่อ 105,114  โทรสาร  0-5443-1889

      มือถือ    06-1289-5926    E-mail : journal@bcnpy.ac.th