ปัจจัยทำนายการดำรงการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ : ทัศนะของวัยรุ่น

Authors

  • จรรยา แก้วใจบุญ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา

Keywords:

ปัจจัยทำนาย, ทัศนะของวัยรุ่นการตั้งครรภ์, การยุติการตั้งครรภ์, Factors Predicting, Adolescence’s Opinions, Pregnancy, Termination

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะของวัยรุ่นต่อการตั้งครรภ์และปัจจัยทำนายการดำรงการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ โดยศึกษาในกลุ่มวัยรุ่นเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น หญิงวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย จำนวน 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม   ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.66-1 และนำไปทดลองใช้ วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Coefficient Cronbach) เท่ากับ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ปัจจัยทำนายการดำรงการตั้งครรภ์ หรือยุติการตั้งครรภ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Chi-squarและ  Logistic  Regression ผลการศึกษา พบว่าวัยรุ่นมีทัศนะต่อการดำรงการตั้งครรภ์ ร้อยละ 73.6  และมีทัศนะต่อการยุติการตั้งครรภ์ ร้อยละ 26.4 และทัศนะของวัยรุ่นที่มีต่อการตั้งครรภ์ในรายด้าน พบว่า         มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรม ( \bar{X}=3.46, S.D.=0.68) รองลงไปคือ ด้านความเชื่อส่วนบุคคล(\bar{X} =3.30, S.D. = 0.43) ด้านเศรษฐกิจ ( \bar{X}=3.12, S.D. = 0.42) ด้านสังคม ( \bar{X}=2.95, S.D. = 0.51) และด้านครอบครัว ( \bar{X}=2.82, S.D. = 0.42) ส่วนปัจจัยทำนายการตัดสินใจดำรงการตั้งครรภ์ พบว่า ด้านความเชื่อส่วนบุคคล (OR = 1.632, 95% CT = .109-3.50) และด้านเศรษฐกิจ (OR = .622, 95% CT = .297-.969) สามารถทำนายการยุติการตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยพบว่า วัยรุ่นที่มีทัศนะด้านความเชื่อส่วนบุคคลต่อการตั้งครรภ์ในระดับน้อยและด้านเศรษฐกิจในระดับน้อยมีแนวโน้มที่จะยุติการตั้งครรภ์มากกว่าจะดำรงการตั้งครรภ์

Factors Predicting about Remaining or termination of pregnancy :Adolescence’s Opinions

The purpose of this research was to study adolescence’s opinions toward the pregnancy and Factors  Predicting about Remaining or termination of pregnancy. The sample was 307 of female adolescents who lived in Amphoe Muang Phayao and ages 15 – 19 in December 2016 to April 2017. The self-invented questionnaire was quality-checked by 3 of the specialist and was found the Index Of Item (IOC) as 0.66-1 and the Cronbach alpha coefficient as 0.87. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-Square and Multiple Regression. Research reveals that 73.6 percent of adolescence had the opinions toward the Remaining the baby in the pregnancy, whereas 26.4 percent of them had the opinionstoward the termination. The study showed moderate level of overall score of culture  ( \bar{X}=3.46, S.D.=0.68) personal beliefs ( \bar{X}=3.30, S.D.= 0.43) economic ( \bar{X}=3.12, S.D.=0.42) social ( \bar{X}=2.95, S.D.=0.51) andfamily ( \bar{X}=2.82, S.D.=0.42). The results of Logistic Regression revealed that personal beliefs and economic could predict termination of pregnancy (p< 0.05).

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-10

How to Cite

แก้วใจบุญ จ. (2017). ปัจจัยทำนายการดำรงการตั้งครรภ์หรือยุติการตั้งครรภ์ : ทัศนะของวัยรุ่น. Journal of Nursing and Health Research, 18(2), 113–126. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/95928