ผลการเรียนรู้การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยพะเยา

Authors

  • ประจวบ แหลมหลัก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Keywords:

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง, การวางแผนกลยุทธ์, Learning by doing, strategic planning

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ ในรายวิชา 324342 การบริหารสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คู่ขนานนิติศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 41 คน เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการสอนที่ประกอบด้วยการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในชุมชน แบบสอบถาม แบบประเมินคุณภาพของแผนกลยุทธ์ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการพรรณนาข้อมูล และใช้สถิติ one-sample t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้และทัศนคติหลังเรียนกับเกณฑ์มาตรฐาน และใช้ paired-sample t-test ในการเปรียบเทียบความแตกต่างความรู้และทัศนคติก่อนเรียนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความรู้และทัศนคติหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีความรู้และทัศนคติหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นิสิตสามารถวางแผนกลยุทธ์ตั้งแต่การการวิเคราะห์องค์กร กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ การกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอนทั้งภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงว่าการเรียนการสอนแบบแบบลงมือปฏิบัติจริงช่วยให้นิสิตเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจต่อการเรียน

The Effect Of Learning By Doing On Strategic Planing Of Science (Public Health) Students, Univercity Of Phayao

This quasi-experimental research aimed to study the effect of learning by doing on strategic planning in 324342; public health administration, School of Medicine, University of Phayao. The target groups were 41 parallel program ; public health and laws students who registered in the second semester of the year 2016. The research instruments were theoretical and practical lesson plan, questionnaire, strategic plan evaluation form and satisfaction evaluation form. Data was analyzed by computer program using frequency, percentage, mean and standard deviation for describing data and using one-samle t-test and paired-sample t-test for comparing data. The result showed that the students’ knowledge and attitude     score after learning higher than standard level and before learning score. They were able to analyze organization, vision, mission, goal, strategy and strategy map correctly. They satisfied in learning process at high level. The results confirm that learning by doing is good for learning efficiency and satisfaction.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-08-10

How to Cite

แหลมหลัก ป. (2017). ผลการเรียนรู้การวางแผนยุทธศาสตร์ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)มหาวิทยาลัยพะเยา. Journal of Nursing and Health Research, 18(2), 106–112. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/bcnpy/article/view/95926